Zmniejszenie presji turystycznej na siedliska i gatunki na obszarze PLC 120001 Tatry

30 kwietnia 2018

Tatrzański Park Narodowy do końca 2019 r. wyremontuje kolejne szlaki turystyczne. Stanie się to dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Celem projektu, który nosi nazwę „Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry” jest remont i modernizacja szlaków turystycznych w rejonie Doliny Chochołowskiej poprzez odnowienie nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Wpłynie to na skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowanie wydeptywania siedlisk oraz ich regenerację. W celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, prowadzony będzie nadzór botaniczny nad pracami terenowymi. Celem projektu jest poprawa działań ukierunkowanych na ochronę przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego, w szczególności przeciwdziałanie degradacji siedlisk i poprawa stanu ochrony gatunków zagrożonych. Dodatkowym działaniem w projekcie będzie monitoring i ograniczenie nielegalnej turystyki pieszej i narciarskiej w rejonie objętym projektem.

Do wykonania remontu szlaków wykorzystane zostaną doświadczenia zdobyte przy analogicznym projekcie w masywie Czerwonych Wierchów. Prace podzielone będą na 5 odcinków o łącznej długości około 16 km, większość z nich znajduje się powyżej górnej granicy lasów, w trudnym, wysokogórskim terenie, gdzie największym problemem będzietransport materiałów budowlanych, a okres, w którym możliwe będzie prowadzenie prac, jest bardzo krótki (od czerwca do października).


1. Szlak turystyczny Grześ – Wołowiec
2. Szlak turystyczny z Wyżniej Chochołowskiej na Przełęcz pod Wołowcem
3. Szlak turystyczny z Wielkiego Przysłopu na Kończysty Wierch
4. Szlak turystyczny z Wołowca na Kończysty Wierch
5. Szlak turystyczny z Kończystego Wierchu do Gaborowej Przełęczy
Wyżniej

Wartość projektu: 3 430 195,00  PLN
Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko :  2 805 605,69  PLN
Umowa POIS.02.04.00-00-0012/17 z dnia 20.12.2017r.
Data zakończenia projektu: 31 stycznia 2021r.

 

Informacje o rozpoczynających się pracach oraz utrudnieniach związanych z czasowym zamykaniem szlaków, bądź wyznaczonych obejściach, będą umieszczane na tablicach informacyjnych przy szlakach, w punktach wejść do TPN, w kolejnych numerach kwartalnika Tatry.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.
W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.


Drukuj