Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2227 obr. Murzasichle gmina Poronin

8 sierpnia 2018

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Polanie Błociska w OO Zazadnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (09.07.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 08.08.2018 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2227 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr  2227 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr201/2018/Wn-06/OP-WK/D z dnia 28-08-2018r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 87 566,56 zł.


 


Drukuj