Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu

10 kwietnia 2020

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Niżnia Kiczora w OO Łysa Polana.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (16.03.2020 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 09.04.2020 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działki ewid. nr 2185/17, nr 2185/37 obr. 303 Brzegi o łącznej powierzchni 0,0369 ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewid. nr 2185/17, nr 2185/37 obr. 303 Brzegi o powierzchni 0,0369 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach podziału powierzchniowego TPN - w Obwodzie Ochronnym Łysa Polana sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 15 305, 04 zł.


 

Drukuj