Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego

4 września 2014
Aktualizacja: 15 sierpnia 2023

25 stycznia 2011 r. pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl) i Tatrzańskim Parkiem Narodowym została podpisana umowa nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

 

25 stycznia 2011 r. pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Tatrzańskim Parkiem Narodowym została podpisanaumowa nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Harmonogram realizacji projektu określa załącznik nr 3, szczegółowy opis projektu załącznik nr 4, a potwierdzenie przyznania dofinansowaniazałącznik nr 5.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 1 marca 2011 roku podpisano umowy na kierowanie i udział w Zespole Ekspertów Wewnętrznych TPN z osobami wyłonionymi w drodze zapytania o cenę.

18 kwietnia 2011 roku ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu:
„Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

29 kwietnia 2011 roku ogłoszono odpowiedzi na zapytania ws. specyfikacji istotnych warunków zamówienia określając również wymagany zasięg ortofotomapy

31 maja 2011 roku dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15 czerwca 2011 roku ogłoszono wyniki przetargu. 

25 lipca 2011 roku podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Harmonogram realizacji projektu określa załącznik nr 3, a szczegółowy opis projektu załącznik nr 4do aneksu.

29 lipca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą

1 sierpnia 2011 roku umieszczono na tablicy informacyjnej w dyrekcji TPNogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu planu ochrony.  Informacja ta pojawiła się także na stronie internetowej, w zakładce nowości: http://tpn.pl/nowosci/plan-ochrony.

28 grudnia 2011 roku aneksowano umowę z wykonawcą.

20 kwietnia 2012 roku podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Harmonogram realizacji projektu określa załącznik nr 3, a szczegółowy opis projektu załącznik nr 5do aneksu.

3 stycznia 2013 roku dokonano odbioru ortofotomapy oraz wykonanego na jej podstawie opracowania"KIERUNKI ZMIAN W SZACIE ROŚLINNEJ TPN NA PODSTAWIE WYKONANYCH OKRESOWO MATERIAŁÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH".

23 listopada 2013 roku po raz kolejny aneksowano umowę z wykonawcą.

31 marca 2014 dokonano odbioru projektu planu ochrony. Projekt ten, wraz materiałami dokumentacyjnymi zawartymi w tak zwanych operatach, przekazano członkom Rady Naukowej TPN do wstępnej oceny.

30 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym przedstawiono wstępną ocenę projektu planu ochrony.

30 czerwca o wykonawca dostarczył kolejną wersję materiałów dokumentacyjnych i projektu planu ochrony, w których uwzględniono część uwag zgłoszonych przez członków Rady Naukowej TPN na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 roku.

17 października 2014 roku ukazało się ogłoszenie zapraszające do składania ofert na wykonanie recenzji projektu planu ochrony. Nie złożono żadnej oferty.

18 listopada 2014 ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dwóch niezależnych recenzji projektu planu ochrony. Jedyną ofertę złożył Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.

28 listopada 2014 ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drugiej recenzji projektu planu ochrony. Nie wpłynęła żadna oferta.

 4 grudnia 2014 roku podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Aneksem tym przedłużono okres kwalifikowalności wydatków do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

26 stycznia 2015 roku podpisano umowę z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” na wykonanie drugiej recenzji projektu planu ochrony.

W połowie marca 2015 roku obie recenzje materiałów dokumentacyjnych oraz projektu planu ochrony zostały przekazane wykonawcy z prośbą o wniesienie poprawek w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Papierowe kopie recenzji zostały przekazane do biblioteki TPN, gdzie można się z nimi zapoznać.

13 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym opiniowano poprawioną wersję projektu planu ochrony. Projekt został skierowany do dalszych poprawek.

29 czerwca 2015 roku podpisano aneks nr POIS.05.03.00-00-269/10-04 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Przedmiotem aneksu była harmonogramu i planu finansowania projektu.

23 września 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym opiniowano przygotowaną siłami TPN koncepcję ochrony Parku, która być podstawą nowego projektu planu ochrony TPN. Koncepcja uzyskała pozytywną opinię Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

13 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej TPN, na którym opiniowano nowy projekt planu ochrony, przygotowany siłami TPN. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady zgłosili szereg uwag, po których uwzględnieniu rozpoczną się konsultacje społeczne.

26 listopada 2015 roku na stronie TPN ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Równolegle wystosowano pisma do Rad Gmin Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin oraz rady Miasta Zakopane z prośbą o opinię na temat projektu planu ochrony.

Z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego przesłanym do opiniowania przez lokalne samorządy oraz  udostępnionym w trakcie konsultacji społecznych, a także dokumentacją źródłową można się było zapoznać w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 42a, od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

W ramach konsultacji społecznych zgłoszono 296 uwag i wniosków, w tym 41 sformułowanych w uchwałach rad gmin Bukowina Tatrzańska, Poronin i Kościelisko. Miasto Zakopane i Gmina Biały Dunajec nie podjęły uchwały opiniującej przesłany projekt rozporządzenia.

Przedstawiciele TPN uczestniczyli w sesjach rad gmin i komisji gminnych, poświęconych projektowi planu ochrony TPN. W szczególności były to:

  • 10 grudnia 2015 r. - spotkanie w ramach tzw. Konwentu Wójtów Powiatu Tatrzańskiego;
  • 14 grudnia 2015 r. - posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Komisji Komunalnej Powiatu Tatrzańskiego z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowisk narciarskich i społecznych;
  • 28 grudnia 2015 r. - posiedzenie połączonych Komisji Ekonomiki oraz Komisji Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowisk narciarskich i społecznych;
  • 29 grudnia 2015 r. - sesja Rady Miasta Zakopane z udziałem zaproszonych przedstawicieli środowisk narciarskich i społecznych;
  • 5 stycznia 2016 r. - sesja Rady Miasta Zakopane;
  • 18 stycznia 2016 r. - sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska;
  • 20 stycznia 2016 r. - sesja Rady Gminy Kościelisko.

4 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, na którym dokonano kilku korekt przygotowanego wcześniej projektu rozporządzenia w sprawie planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rada pozytywnie zaopiniowała tak przygotowany projekt rekomendując przekazanie go do zatwierdzenia do Ministerstwa Środowiska.

7 marca 2017 roku, skorygowany projekt rozporządzenia, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową TPN na posiedzeniu w dniu 4 marca 2016 r., został przekazany do gmin sąsiadujących z Parkiem z prośbą o ponowne zaopiniowanie.

16 marca 2016 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-269/10-00 na realizację projektu pn. „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego". Przedmiotem aneksu była korekta wartości projektu, harmonogramu i planu finansowania projektu.

W dniu 23 marca 2016 r. Rada Miasta Zakopane i Rada Gminy Bukowina Tatrzańska podjęły uchwały pozytywnie opiniujące przedstawiony projekt.

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Gminy Kocielisko podjęłą uchwałę pozytywnie opiniującą przedstawiony projekt.

W dniu 30 marca 2016 r. Rada Gminy Poronin podjęłą uchwałę pozytywnie opiniującą przedstawiony projekt.

31 marca 2016 r.  projekt planu ochrony oraz informacja na temat sposobu rozpatrzenia uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych zostały przekazane do Ministerstwa Środowiska.

6 lipca 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

12 sierpnia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1462).

 27 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Drukuj