Ochrona czynna nieleśnych ekosystemów lądowych w Tatrzańskim Parku Narodowym

12 listopada 2014

Tatrzański Park Narodowy zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 346/2014/Wn-06/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji.

Celem przedsięwzięcia jest:

  1. ochrona zagrożonych gatunków roślin naczyniowych: dzwonek piłkowany Campanula serrata (gatunek Natura 2000 o znaczeniu priorytetowym), ozorka zielona Coeloglossum viride, złoć mała Gagea minima, wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, storczyk męski Orchis mascula, poprzez utrzymanie we właściwym stanie ich półnaturalnych siedlisk,
  2. utrzymanie we właściwym stanie ekosystemów łąkowych stanowiących siedliska przyrodnicze Natura 2000: kod 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, Nardion - płaty bogate florystycznie (siedlisko o znaczeniu priorytetowym), kod 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie, Polygono-Trisetion.

Działania ochrony czynnej w półnaturalnych ekosystemach łąkowych Tatrzański Park Narodowy prowadzi od szeregu lat. Jednak ze względu na panujące trudne warunki terenowe ograniczone były one do polan bardziej płaskich, równych i z w miarę dobrym dojazdem. Przeprowadzone w latach 2012–2013 kartowanie fitosocjologiczne polan wyraźnie ujawniło niekorzystne zmiany zachodzące w ekosystemach łąkowych tych polan, na których nie prowadzono zabiegów ochronnych. Przejawia się to zanikaniem cennych zbiorowisk łąkowych i siedlisk gatunków zagrożonych na rzecz coraz większych płatów borówki czarnej, maliny i wierzbówki kiprzycy oraz wkraczaniem świerka. Odpowiedzią na te problemy jest niniejsze przedsięwzięcie, w ramach którego zaplanowano doposażenie Parku w odpowiedni sprzęt i rozszerzenie prowadzenia działań ochronnych na większą liczbę polan.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 523 000 zł, z tego dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 486 000 zł. W ramach umowy Tatrzański Park Narodowy zakupił sprzęt przeznaczony do wykonywania zabiegów ochronnych na polanach oraz przeprowadził w 2014 roku zabiegi w ekosystemach nieleśnych na powierzchni 36,65 ha. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w kolejnych latach do prowadzenia ochrony czynnej ekosystemów łąkowych i siedlisk zagrożonych gatunków roślin.

Drukuj