Cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników TPN-u i SL TANAP-u

3 lipca 2018

Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz zrealizowały wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku uczestniczyli we wspólnych szkoleniach, których tematyka była ściśle związana z wykonywaną pracą. / Tatranský národný park (TPN-Poľsko) a Štátne lesy TANAP-u opäť zrealizovali spoločný projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tentokrát sa zamestnanci oboch parkov od 1. júna 2017 do 31. mája 2018 zúčastnili spoločných školení, ktorých predmet bol úzko spojený s vykonávanou prácou.

PL - Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników parków narodowych w Tatrach po obu stronach granicy. W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia: wysokogórskie i lawinowe, biometryczne, edukacyjne oraz warsztaty z filozofii udostępniania obszarów chronionych. Podsumowanie wszystkich szkoleń stanowi zamieszczony poniżej kodeks dobrych praktyk.


SK - Cieľom mikroprojektu bolo zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov národných parkov v Tatrách na obidvoch stranách hranice. V rámci projektu boli uskutočnené následujúce udalosti: vysokohorské a lavínové školenia, biometrické školenie, edukačné školenie a workshop týkajúci sa filozofie sprístupňovania chránených území. Zhrnutím všetkých školení je nižšie uvedený kódex správnych postupov.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK / KÓDEX SPRÁVNYCH POSTUPOV

Szkolenia wysokogórskie i lawinowego / Vysokohorské a lavínové školenia

 1. Właściwe użytkowanie sprzętu taternickiego, w tym zakładanie punktów asekuracyjnych, właściwe prowadzenie lin na odcinkach graniowych. / Správne používanie horolezeckého vybavenia, vrátane zakladania istiacich bodov, správne vedenie lán na hrebeňových úsekoch.

 2. Bezpieczne i rozważne poruszanie się w terenie leśnym oraz eksponowanym terenie wysokogórskim. / Bezpečný a obozretný pohyb v lesnom prostredí a exponovanom vysokohorskom teréne.

 3. Poprawna i umiejętna obsługa sprzętu lawinowego (detektora lawinowego, sondy i łopatki) oraz użytkowania go podczas poszukiwań zasypanych osób. / Správna a šikovná manipulácia s lavínovými zariadeniami (lavínový detektor, sonda a lopata), ako aj jeho používanie pri hľadaní osôb pod lavínou.

 4. Bezpieczne poruszanie się w terenie zagrożonym lawinami, sprawna ocena miejsc potencjalnie zagrożonych lawinami. / Bezpečný pohyb v oblasti ohrozenej lavínami, efektívne hodnotenie miest potenciálne ohrozených lavínami.

 5. Zasady bezpiecznego poruszania się na nartach skiturowych (zachowanie odstępu w terenie zagrożonym lawinami, wybór najbezpieczniejszej trasy w terenie, dostosowanie trasy do poziomu grupy). / Pravidlá bezpečného pohybu na skitourových lyžiach (udržiavanie vzdialenosti v oblasti ohrozenej lavínami, výber najbezpečnejšej trasy v teréne, prispôsobenie trasy k úrovni skupiny).

Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie

 1. Jednolita metodyka w zakresie poboru i opisywania prób (odchody, pióra, padłe zwierzęta, itd.) w zależności od wykonywanych badań oraz właściwe ich przechowywanie. / Jednotné metódy odberu a popisu vzoriek (výkaly, perie, uhynuté zvieratá, atď), podľa vykonávaných vyšetrení a správne skladovanie vzoriek.

 2. Spójna metodyka wykonywania pomiarów zwierząt oraz eliminacja błędów pomiarowych o charakterze systematycznym, co umożliwi porównywanie danych pochodzących z obydwu instytucji. / Vypracovanie jednotnej metodiky vykonávania meraní zvierat. / Jednotná metodika vykonávania meraní zvierat a eliminácia meracích chýb systematického charakteru, ktorá umožňí porovnávanie dát z oboch inštitúcií.

 3. Skrupulatna dokumentacja przypadków, w których dochodzi do masowych upadków lub zachorowań zwierząt. / Dôkladná dokumentácia prípadov, pri ktorých dochádza k masovému uhynutiu alebo chorobe zvierat.

 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracowników obu Instytucji (przenoszenie chorób) poprzez określenie zasad bezpiecznego poboru oraz przechowywania prób. / Zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov obidvoch inštitúcií (prenášanie chorôb) prostredníctvom určenia pravidiel bezpečného odberu a skladovania vzoriek

 5. Znajomość przepisów regulujących kwestie pobierania prób a także ich przechowywania. / Znalosť predpisov regulujúcich odber a skladovanie vzoriek

Szkolenia edukacyjne / Edukačné školenie

 1. Korzystanie z doświadczeń partnera w zakresie opracowywania wystaw i innych atrakcji w muzeach i centrach edukacji przyrodniczej. / Využitie skúseností partnerov pri vývoji výstav a iných atrakcií v múzeách a stredísk envirovýchovy.

 2. Spójne przekazywanie turystom treści edukacyjnych na temat obydwu parków. / Jednotné poskytovanie vzdelávacieho obsahu o oboch parkoch turistom.

 3. Wymiana doświadczeń w zakresie prezentowania treści edukacyjnych będących elementami infrastruktury turystycznej. / Výmena skúseností s prezentáciou vzdelávacieho obsahu, ktorý je súčasťou turistickej infraštruktúry.

 4. Tworzenie wspólnych projektów ścieżek edukacyjnych. / Vytváranie spoločných projektov náučných chodníkov.

 5. Tworzenie wspólnych programów edukacyjnych przekazujących w prosty sposób treści edukacyjne turystom. / Vytváranie spoločných vzdelávacích programov, ktoré jednoduchým spôsobom poskytujú vzdelávací obsah turistom.


  Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

 1. Opracowanie spójnych zasad udostępniania obszaru parku dla różnych grup interesariuszy. / Vytvorenie jednotných pravidiel sprístupňovania územia parku rôznym skupinám záujemcov.

 2. Przestawianie jasnych i zrozumiałych komunikatów, dotyczących zwłaszcza wyjaśniania zakazów związanych bezpośrednio z ochroną przyrody. / Vypracovanie jasných a zrozumiteľných oznámení, najmä týkajúcich sa vysvetlenia zákazov priamo súvisiacich s ochranou prírody.

 3. Korzystanie z najnowszych standardów i metod w obsłudze ruchu turystycznego. / Použitie najnovších štandardov a metód spravovania cestovného ruchu.

 4. Zarządzanie parkiem poprzez zasadę „Limit akceptowalnych zmian”. / Riadenie parkom prostredníctvom princípu "Limit prijateľných zmien".

 5. Udostępnianie obszaru parku w sposób minimalizujący skutki wzmożonego ruchu turystycznego na przyrodę parku. / Sprístupňovanie územia parku spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv cestovného ruchu na prírodu parku.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.


Drukuj