Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Tatrzańskim PN przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

25 października 2018
Aktualizacja: 6 kwietnia 2022

8 października 2018 r. Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr. POIS.02.04.00-00-0010/18-00 z Narodowym Funduszem Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Tatrzańskim PN przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest:
1. Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych.
2. Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej - zajmowanie przez roślinność drzewiastą i krzewy ekosystemów nieleśnych (hale, polany).
3. Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych.
4. Identyfikacja dynamiki pięter roślinności z uwzględnieniem górnej granicy lasu i kosodrzewiny - wyznaczenie aktualnych granic pięter roślinnych, zmiany pionowe zasięgu lasu i kosodrzewiny na przestrzeni lat.
5. Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień - identyfikacja gatunków, ognisk gradacyjnych, analiza kondycji drzew i udatności nasadzeń.
6. Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu - charakterystyka dynamiki rzeźby terenu wywołana zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi.
7. Inwentaryzacja hydrograficzna - identyfikacja wód powierzchniowych.
8. Inwentaryzacja zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg.
9. Uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych parku poprzez zasilenie systemu GIS TPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi.
10. Zakup sprzętu informatycznego.
System informacji przestrzennej TPN ma za zadanie usprawnić pozyskanie, gromadzenie, aktualizację, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowania i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych. Pozyskane w ramach projektu dane i zakupiony sprzęt zasilą ten system, co wzmocni mechanizm wspierający ochronę przyrody i monitorowanie skuteczności realizowanych zadań ochronnych. Inwentaryzacja obszarów cennych przyrodniczo przyczyni się także do lepszego poznania środowiska przyrodniczego, identyfikacji potencjalnych zagrożeń a w konsekwencji do utrzymania różnorodności biologicznej terenów chronionych. Projekt przewiduje również ukierunkowane badania teledetekcyjne w celu oceny stanu zasobów TPN.

Całkowity koszt realizacji projektu to 3 586 723,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie aż 3 048 714,62 zł. Dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 538 008,46 zł zapewnia natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Planowana data zakończenia projektu to koniec 2022 roku.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.
W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Drukuj