Fundusz Leśny 2019

11 września 2019

Podobnie jak w latach poprzednich Tatrzański Park Narodowy, w dniu 17 lipca 2019 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, przez co uzyskał dotację w wysokości 3 901 235,78 zł na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

  • Fundusz Leśny 2019

    Fundusz Leśny 2019

W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania:


Działania związane z gospodarką leśną
1. Produkcja sadzonek w szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
2. Zakup i sadzenie sadzonek w drzewostanach.
3. Pielęgnacja upraw leśnych.
4. Zabezpieczenie upraw leśnych oraz zakup repelentu.
5. Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów przed kornikiem drukarzem wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
6. Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN.
7. Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia sprzętu specjalistycznego.
8. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
9. Podcinanie pędów kosodrzewiny na szlakach turystycznych w celu zapewnienia ich drożności.
10. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
11. Wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych.
12. Wymiana i uzupełnienie systemu tablic informacyjno-edukacyjnych przy szlakach turystycznych.
13. Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
14. Remont szlaków turystycznych.
15. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla szlaku rowerowego typu single track na terenie TPN – kontynuacja działań z poprzednich lat.
16. Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.

Badania naukowe:
1. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN – 3 etap badań.
2. Skład pokarmu wilków szarych Canis lupus w TPN.
3. Wpływ drapieżnictwa lisa rudego Vulpes vulpes na populacje gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem w TPN.
4. Określenie występowania niebezpiecznych dla ludzi pasożytów jelitowych u dzikich psowatych na terenie TPN.
5. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego cietrzewi Tetrao tetrix w TPN.
6. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności, śmiertelności i rozrodczości głuszców Tetrao urrogallus w TPN.
7. Ocena występowania osutki zwisowej jodły w TPN.
8. Występowanie i ekologia siedlisk Natura 2000: 91D0 – bory i lasy bagienne, 9110 – kwaśne buczyny oraz 5130 Formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach na terenie TPN.
9. Różnorodność i rozmieszczenie grzybów podziemnych w TPN.
10. Identyfikacja genetyczna i morfologiczna taksonów rodzaju Sorbus subpopulacji rodzimej, mieszańcowej i obcej dla flory TPN.
11. Charakterystyka przestrzenna występowania kornika drukarza na podstawie odłowów do pułapek feromonowych jako podstawa planowania kontynuacji jego monitoringu w TPN.


Drukuj