Fundusz Leśny 2018

12 września 2018

10 sierpnia 2018 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, przez co uzyskał dotację w wysokości 3 807 388,59 zł na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.


W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania:

Działania Ochronne

 1. Produkcja sadzonek na wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.

 2. Remont ogrodzenia szkółki leśnej Nędzówka.

 3. Sadzenie sadzonek w drzewostanach.

 4. Pielęgnacja upraw leśnych.

 5. Zabezpieczenie upraw leśnych.

 6. Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.

 7. Usuwanie drzew trudnych.

 8. Podcięcie pędów kosodrzewiny wzdłuż szlaków turystycznych.

 9. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczanie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.

 10. Wykonanie i wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.

 11. Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.

 12. Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.

 13. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla szlaku rowerowego typu single track na terenie TPN – kontynuacja działania z poprzedniego roku.

 14. Wykup nieruchomości prywatnych w granicach TPN.

 15. Uzupełnienie nawierzchni szlaków turystycznych uszkodzonych w wyniku wielkoskalowych deszczy.


Działania Badawcze

 1. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN.

 2. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN.

 3. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN.

 4. Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN.

 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych.

 6. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie).

 7. Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych.


 


Drukuj