Fundusz Leśny 2017

16 października 2017

Tatrzański Park Narodowy, podobnie jak w latach ubiegłych, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe celem sfinansowania wybranych zadań realizowanych corocznie przez Park.

Porozumienie zawarto 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację działań ochronnych na łączna kwotę 4 440 002,81 zł oraz działań badawczych na łączną kwotę 1 062 364,22 zł (w tym 1 444 822,63 zł to tzw. koszty pośrednie wynikające z realizacji wszystkich zaplanowanych zadań):

Działania ochronne

 1. Wprowadzenie docelowych gatunków drzew w drzewostanach zniekształconych. Przygotowanie powierzchni i sadzenie jodły i buka w zależności od siedliska.
 2. Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek na wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów i urządzeń.
 3. Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień (głównie jody i buka) przez stosowanie repelentów.
 4. Usuwanie roślin ograniczających wzrost i rozwój sadzonek w odnowieniach.
 5. Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 6. Utrzymanie bezpieczeństwa, drożności szlaków turystycznych, zabezpieczenie infrastruktury turystyczno-bytowej.
 7. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku.
 8. Konserwacja szlaków turystycznych poprzez podcinanie gałęzi drzew i przecięcie gałęzi kosodrzewiny zasłaniających światło szlaku w celu zapewnienia ich drożności.
 9. Utrzymanie infrastruktury turystycznej poprzez uzupełnienie i wymianę ław i ławostołów przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.
 10. Realizacja górskiego szlaku rowerowego na odcinku Jaszczurówka – Zazadnia – Etap II (przygotowanie map projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę).
 11. Adaptacja jednego z budynków na zaplecze techniczno laboratoryjno-magazynowe czynnej ochrony zwierząt – Etap II (przygotowanie projektu budowlanego przebudowy obiektu do pozwolenia na budowę).
 12. Monitoring wizyjny populacji orła przedniego Aquila chrysaetos w TPN.
 13. Remont dróg gospodarczych i jednocześnie szlaków turystycznych oraz podestu drewnianego chroniącego obrzeże śródleśnego stawu.
 14. Wykup nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach prywatnych w granicach TPN.

 

Działania naukowe

 1. Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
 2. Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN.
 3. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – kontynuacja badań.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych.
 6. Występowanie biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 7. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I.
 8. Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 9. Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 10. Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych.

Drukuj