Fundusz Leśny 2016

26 sierpnia 2016

Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

 • Fundusz leśny wspiera TPN

  Fundusz leśny wspiera TPN

Porozumienie zawarto 23 sierpnia 2016 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadań na łączna kwotę 10 103 972, 74 zł (w tym 2 674 581,02 to tzw. koszty pośrednie wynikające z realizacji zaplanowanych zadań):

 1. Budowa górskiej ścieżki rowerowej typu single truck poniżej drogi Oswalda Balzera od Jaszczurówki do Wierchu Poroniec – I etap – opracowanie założeń koncepcyjnych i przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej (233 577 zł).
 2. Działania na rzecz ograniczania powstawania dużej ilości odpadów pochodzących ze sprzedaży produktów spożywczych na terenie Parku w opakowaniach jednorazowego użytku, poprzez wprowadzanie opakowań zwrotnych. Uruchomienie pilotażowej sieci 4 zdrojów wody pitnej w celu umożliwienia turystom pozyskania wody pitnej i ograniczenie poprzez to zaśmiecania terenu jednorazowymi opakowaniami po napojach (105 400 zł).
 3. Konserwacja szlaków turystycznych poprzez przecięcie gałęzi kosodrzewiny i podcięcie gałęzi drzew zasłaniających światło szlaku oraz uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków (80 136 zł).
 4. Miejsce ogniskowe do palenia otwartego ognia w Tatrzańskim Parku Narodowym (180 224 zł).
 5. Modernizacja małej infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę systemu tablic i plansz informacyjno-edukacyjnych przy szlakach, aktualizację i wymianę piktogramów oraz wymianę ław i ławostołów (121 389 zł).
 6. Modernizacja punktów wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego – I etap – przygotowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie warunków zabudowy oraz wykonanie map geodezyjnych dla celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia (85 500 zł).
 7. Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN (50 000 zł).
 8. Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez uzupełnienie brakujących słupków granicznych (7 500 zł).
 9. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku (11 160 zł).
 10. Pielęgnowanie sztucznie wprowadzonych młodników poprzez regulację składu gatunkowego i struktury przestrzennej w celu ich dostosowania do warunków siedliskowych (12 000 zł).
 11. Prowadzenie szkółek leśnych celem hodowli sadzonek drzew do późniejszych odnowień w drzewostanach Parku (64 584 zł).
 12. Przebudowa parkingu na Palenicy Białczańskiej (2 752 395 zł).
 13. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez budowę toalet oraz sukcesywne podłączanie istniejących obiektów do sieci sanitarnej gminnej lub miejskiej (w miarę możliwości technicznych). Minimalizacja negatywnych oddziaływań istniejącej infrastruktury technicznej (101 235 zł).
 14. Przystosowanie dróg do zrywki drewna (413 880 zł).
 15. Remont dróg wewnętrznych i jednocześnie szlaków turystycznych (586 330 zł).
 16. Sadzenie w drzewostanach sadzonek jodły, buka, jawora (261 000 zł).
 17. Uzupełnienie i wymiana zniszczonego oznakowania Tatrzańskiego Parku Narodowego (24 460 zł).
 18. Wycinanie roślinności zielnej oraz zapustów świerkowych przygłuszających sadzonki na uprawach leśnych (169 371 zł).
 19. Wykładanie drzew pułapkowych na korniki świerka i ich korowanie (13 200 zł).
 20. Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza Ips typographus (3 687,12 zł).
 21. Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień przez stosowanie w szczególności – repelentów (40 504,60 zł).
 22. Zakup licencji oprogramowania ArcGis for Desktop Advanced sieciowa w wersji 10.3 do obsługi baz danych (132 000 zł).
 23. Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie (402 000 zł).
 24. Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór (63 000 zł).
 25. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – kontynuacja (399 541 zł).
 26. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków (117 465 zł).
 27. Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym (40 500 zł).
 28. Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich (29 640 zł).
 29. Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (42 000 zł).
 30. Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (29 600 zł).
 31. Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym (47 950 zł).
 32. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – kontynuacja (43 200 zł).
 33. Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja (52 100 zł).
 34. Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego (62 500 zł).
 35. Adaptacja jednego budynków TPN na zaplecze techniczno-laboratoryjno-magazynowe czynnej ochrony zwierząt – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej (80 000 zł).
 36. Remont pokryć dachowych leśniczówek i budynków gospodarczych (558 632 zł).
 37. Wykup nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach prywatnych w granicach TPN (11 731 zł).
Drukuj