Dom Przyrody, Park Ludzi

28 maja 2015

Projekt pn. "Dom Przyrody, Park Ludzi - Przez Edukację Ekologiczną do Zrównoważonego Korzystania z Ekosystemów Tatr", realizowany przez Tatrzański Park Narodowy, korzysta z dofinansowania w kwocie 2 708 255,55 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

  • Park Przyrody, Dom Ludzi

    Park Przyrody, Dom Ludzi

  • Park Przyrody, Dom Ludzi

    Park Przyrody, Dom Ludzi

Celem projektu jest dotarcie z ofertą edukacyjną do jak największej liczby odbiorców, zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o bioróżnorodności ekosystemów Tatr oraz kształtowanie pozytywnych wzorców zarówno wśród przyjezdnych, jak i lokalnych mieszkańców. Efekt końcowy realizowanego projektu to nowatorskie Centrum Edukacji Przyrodniczej, które swoją innowacyjnością i atrakcyjnością będzie zachęcało turystów do odwiedzenia go i poszerzenia wiedzy o przyrodzie Tatrzańskiego Parku Narodowego przed rozpoczęciem wędrówek po górskich ścieżkach. W efekcie na szlak wyruszą turyści świadomi i wyedukowani, którzy swoją postawą będą propagować pozytywne wzorce.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

więcej na http://www.eeagrants.tpn.pl/

Drukuj