Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/2 obr. Murzasichle gmina Poronin

23 listopada 2016

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Wyżniej Palenicy Pańszczykowej w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (08.09.2016 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Dzięki podjęciu uchwały (04.10.2016 r.) przez  Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji  dyrektor TPN złożył u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2271/2 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z NFOŚiGW nr 162/2016/Wn06/OP-wk/D z dnia 27.10.2016 r. gwarantuje pokrycie kosztów nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 36 932,22 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/2 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy 162/2016/Wn06/OP-wk/D z dn. 27.10.2016 r. w kwocie ogółem 36 932,22 zł kosztów kwalifikowanych, z czego wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych to 36 932,22 zł.

Drukuj