Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewidencyjne nr 1982/1 i 1982/2 obr. Murzasichle gmina Poronin

20 lipca 2018

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało wykonane prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w rejonie Polany Lichajówki w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (22.06.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

18-07-2018 r. Dyrektor TPN złożył u notariusza oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.


Umowa zawarta z NFOŚiGW (nr 163/2018/Wn06/OP-wk/D z dnia 25-07-2018) gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 218 320 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Koszt zakupu nieruchomości zamknął się w kwocie 216 725,70 zł.


 

Drukuj