Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/1 obr. Murzasichle gmina Poronin

12 czerwca 2018

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Wyżniej Palenicy Pańszczykowej w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (10.05.2018 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po  podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 30.05.2018 r. u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działka  2271/1 obr. Murzasichle została kupiona na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa z NFOŚiGW (nr 133/2018/Wn-06/OPwk/D z dnia 19-06-2018) gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej z jej  zakupem, czyli w sumie 50 590,28 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działka ewidencyjna nr 2271/1 obr. Murzasichle gmina Poronin sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 133/2018/Wn-06/OPwk/D z dnia 19-06-2018 w kwocie ogółem 50 590,28 zł kosztów kwalifikowanych, z czego wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych to 50 590,28 zł.

 


Drukuj