Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek

10 kwietnia 2013

Dostępne jest już wydawnictwo z referatami przedstawionymi podczas konferencji.

Materiały IV Konferencji
PRZYRODA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO A CZŁOWIEK
Zakopane, 14-16 października 2010


TOM 1

NAUKI O ZIEMI


Redakcja
Adam Kotarba

Recenzenci tomu I
Janusz Antoniuk, Wojciech Chełmicki, Adam Kotarba, Tadeusz Niedźwiedź, Andrzej Paulo, Zofia Rączkowska


Antoni ADAMOWSKI, Andrzej WIŚLIŃSKI: Próba wydzielenia typów płatów firnu i lodu w Tatrach Polskich

Jarosław BARANOWSKI, Stanisław KEDZIA: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu

Grzegorz BARCZYK: Hydrogeologiczne badania krasu tatrzańskiego - stan obecny i perspektywy

Martin BOLTIŻIAR, Branislav OLAH: Land-use changes in the selected part of the Tatry biosphere reserve in 1772-2003

Adam CHOINSKI, Leszek KOLENDOWICZ, Joanna POCIASK-KARTECZKA: Zjawiska lodowe na Morskim Oku w latach 1971-2010 i ich związek z temperaturą powietrza oraz cyrkulacją atmosferyczną

Zbigniew CYMERMAN: Krystaliczne łuski tektoniczne w polskiej części Tatr Zachodnich

Bogdan GĄDEK, Mariusz GRABIEC, Stanisław KEDZIA, Zofia RĄCZKOWSKA: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych

Piotr KŁAPYTA: Przebieg deglacjacji Doliny Bystrej (Tatry Zachodnie, Słowacja) podczas ostatniego zlodowacenia w świetle analiz geomorfologicznych oraz datowania względnego form metodą młotka Schmidta

Krzysztof KOZAK, Jadwiga MAZUR, Janja VAUPOTIC, Ivan KOBAL, Dominik GRZĄDZIEL, Khaled M.H. OMRAN: Poziom radioaktywności naturalnej w starych sztolniach uranowych (Dolina Białego) oraz w Jaskiniach Mylnej i Mroźnej (Dolina Kościeliska)

Paweł KRĄŻ, Jarosław BALON: Przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Białki na Podtatrzu

Paweł KRZAKLEWSKI: Wykształcenie strefy marginalnej stożka napływowego Czarnego Dunajca i jego rola w kształtowaniu doliny Czarnej Orawy

Michał LASKA, Ryszard J. KACZKA: Dendrochronologiczna rekonstrukcja lawin w Tatrach Wysokich

Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI: Temperatura na NE stoku Świnicy i w Koziej Dolince w Tatrach w okresie 2007- 2009

Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI: Uwagi o stosowaniu geofizycznych metod geoelektrycznych w badaniach nieciągłej, wieloletniej zmarzliny górskiej

Chau NGUYEN DINH, Lucyna RAJCHEL, Jakub NOWAK: Naturalna promieniotwórczość wód termalnych niecki podhalańskiej - wstępne wyniki pomiarów

Jakub NOWAK: Inwentaryzacja jaskiń TPN prowadzona przez Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego w latach 1998-2010

Joanna POCIASK-KARTECZKA, Maria BAŚCIK, Zenon NIECKARZ: Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność odpływu ze zlewni tatrzańskich

Tomasz RYCHLINSKI, Piotr JAGLARZ: Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach

Marek SZCZERBINSKI: Aktywność piorunowa w rejonie Giewontu - wstępna analiza rejestrów systemu Linet

Piotr SZUKALA: Zmiany bilansu masy lodu w Jaskini Lodowej w Ciemniaku (Tatry Zachodnie, Polska) z zastosowaniem technik trójwymiarowego modelowania jaskiń

Anna WOLANIN, Mirosław ŻELAZNY: Sezonowe zmiany chemizmu wywierzysk tatrzańskich na przykładzie wywierzysk: Chochołowskiego i Lodowego

Elwira ŻMUDZKA: Współczesne zmiany wielkości i charakteru opadów w Tatrach

Bogdan ŻOGAŁA, Ryszard DUBIEL, Tomasz DZIK, Grażyna DZIK, Maciej MENDECKI: Wykorzystanie metod geoelektrycznych do rozpoznania utworów gruzowych w alpejskim piętrze Tatr Wysokich


TOM 2

NAUKI BIOLOGICZNE


Redakcja
Zbigniew Mirek


Recenzenci tomu II
Zdzisław Bednarz, Jan Bodziarczyk, Andrzej Falniowski, Zbigniew Głowaciński, Jan Holeksa, Andrzej Kownacki, Anna Kozłowska, Zbigniew Krzan, Anna Maryańska-Nadachowska, Zbigniew Mirek, Henryk Okarma, Wojciech Wo³łszyn, Tomasz Zielonka

Zbigniew MIREK, Halina PIĘKO.-MIRKOWA: Fitogeograficzna analiza endemitów roślin naczyniowych Tatrzańskiego Parku Narodowego
Ewa POSZ (PROSZKIEWICZ): Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w polskiej części Tatr
Alina STACHURSKA-SWAKOŃ: Występowanie interesujących gatunków roślin w zbiorowiskach ziołoroślowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tomasz ZWIJACZ-KOZICA, Magdalena ŻYWIEC, Magdalena ZWIJACZ-KOZICA: Występowanie limby i modrzewia europejskiego w Dolinie Suchej Wody na tle warunków środowiska
Tadeusz ZWIJACZ: Monitoring naturalnych odnowień cisa pospolitego Taxus baccata L. w Tatrzańskim Parku Narodowym
Jerzy B. PARUSEL: Nowe dla Tatr subalpejskie zbiorowisko zaroślowe
Zdzisław BEDNARZ, Elżbieta MUTER: Pionierska chronologia świerka Picea abies (L.) H. Karst. z Tatr Polskich
autorstwa Profesora Karola Ermicha we współczesnym ujęciu metodycznym

Barbara CZAJKA, Ryszard J. KACZKA, Marcin GUZIK: Dendrochronologiczny zapis zmian górnej granicy lasu w Polskich Tatrach Zachodnich
Ryszard J. KACZKA, Sławomira PAWEŁCZYK: Zapis w przyrostach drzew zmian środowiska górskiego Tatr na tle obszarów górskich Europy Centralnej
Janusz SZEWCZYK, Jerzy SZWAGRZYK, Elżbieta MUTER: Rekonstrukcja wpływu naturalnych zaburzeń na dynamikę drzewostanów górnoreglowych. Porównanie świerczyn w dolinach: Suchej Wody i Kościeliskiej
Janusz SZEWCZYK: Rola leżaniny jako podłoża rozwoju odnowienia buka, jodły i świerka w dolnoreglowym lesie w Suchym Żlebie
Magdalena ZWIJACZ-KOZICA, Tomasz ZWIJACZ-KOZICA, Bogdan ZAGAJEWSKI: Ocena wpływu turystyki
i narciarstwa na stan kosodrzewiny w rejonie Hali Gąsienicowej na podstawie zdjęć hiperspektralnych

Irena BIELAŃSKA-GRAJNER: Dotychczasowy stan badań wrotków (Rotifera) w wodach Tatrzańskiego Parku Narodowego
Elżbieta DUMNICKA, Joanna GALAS: Stan wiedzy o skąposzczetach wodnych (Oligochaeta) Tatrzańskiego Parku Narodowego
Grzegorz TOŃCZYK: Ważki (Odonata) Tatr – historia i teraźniejszość
Anna KLASA, Andrzej PALACZYK: Muchówki (Diptera) Tatrzańskiego Parku Narodowego umieszczone na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”
Andrzej KOWNACKI: Chironomidae (Diptera, Insecta) Tatrzańskiego Parku Narodowego . rozmieszczenie, ekologia, zoogeografia
Anna SULIKOWSKA-DROZD: Dynamika tatrzańskich populacji świdrzyka Vestia turgida (Gastropoda: Clausiliidae)
Piotr KRZAN, Filip ZIĘBA: Monitoring sukcesu lęgowego orła przedniego w Tatrzańskim Parku Narodowym
Wojciech GĄSIENICA-BYRCYN: Rozmieszczenie a dynamika liczebności świstaka tatrzańskiego (Marmota
marmota latirostris Kratochvíl, 1961) w Tatrzańskim Parku Narodowym

Piotr KRZAN, Filip ZIĘBA: Monitoring potencjalnych miejsc wyprowadzania młodych oraz sukcesu rozrodczego wilków w Tatrzańskim Parku Narodowym

Tom III
Człowiek i środowisko


Redakcja
Zbigniew KRZAN

Recenzenci tomu III
Adam Kotarba, Marek Kot, Zbigniew Krzan, Andrzej Manecki, Jerzy Niewodniczański, Joanna Pociask Karteczka, Paweł Skawiński, Stefan Skiba

Joanna POCIASK-KARTECZKA: Czy istnieją granice ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze?
Zofia RĄCZKOWSKA, Anna KOZŁOWSKA: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu
Michał GOŁASZEWSKI, Elżbieta ROJAN, Irena TSERMEGAS: Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na stan szlaków turystycznych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
Joanna HIBNER, Jarosław BALON: Turyści na Orlej Perci: możliwości, motywacje, opinie
Marek KOT: Analiza potencjalnych skutków przyrodniczych sztucznego śnieżenia tras narciarskich na Kasprowym Wierchu
Agata BUCHWAŁ, Joanna FIDELUS: Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego
Andrzej CISZEWSKI, Ditta KICIŃSKA, Artur PASZCZAK, Piotr XIĘSKI: Wpływ działalności wspinaczkowo-jaskiniowej na przyrodę Tatr (wstępne wyniki badań)
Krzysztof BŁAŻEJCZYK, Anna KUNERT: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach
Małgorzata MUSZYŃSKA-KURNIK: Atrakcyjność turystyczna Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dominik WOLSKI: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo turysty na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie
Łukasz CHMURA, Jarosław M. NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Dorota JELEŃ, Kazimierz RÓŻAŃSKI: Oddziaływanie emisji z rejonu Podhala na czystość powietrza na Kasprowym Wierchu na podstawie wyników monitoringu stężeń tlenku i dwutlenku węgla
Dorota RZYCHOŃ, Adam WORSZTYNOWICZ, Katarzyna MORACZEWSKA-MAJKUT, Rafał ULAŃCZYK: Zmiany zakwaszenia jezior tatrzańskich w wyniku opadów kwaśnych na tle wyników badań w innych krajach . udział w pracach Międzynarodowego Programu Oceny i Monitorowania Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Rzeki i Jeziora
Iwona HODOROWICZ, Franciszek MRÓZ: Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku Narodowym
Jarosław BALON: Typy krajobrazu jako narzędzie gospodarowania środowiskiem przyrodniczym Tatr
Andrzej PAULO, Slavka GAŁAŚ, Zita IZAKOVIČOVÁ, Juraj HREŠKO: Zarządzanie ochroną środowiska Tatr po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej
Zita IZAKOVIČOVÁ, Zuzana BARÁNKOVÁ, Barbora .ATALOVÁ: Strategy of sustainable development of the Tatry Biosphere Reserve
Bartosz KUTRZEBA, Jarosław BALON: Projekt szlaku dydaktycznego w Dolinach Bystrej i Olczyskiej
Małgorzata ORLEWICZ-MUSIAŁ, Krzysztof BRODA: Działalność nurkowa na rzecz badań naukowych w Tatrzańskim Parku Narodowym ze szczególnym uwzględnieniem jezior tatrzańskich
Władysław BOROWIEC, Paweł ĆWIĄKAŁA, Dominik RACZEK, Mariusz CIEMIERA: Dokumentacja geometrii krzyża na Giewoncie na podstawie pomiarów geodezyjnych i skaningu laserowego

Drukuj