Rekrutujemy! Zatrudnimy specjalistę ds. marketingu

26 stycznia 2024
Aktualizacja: 9 lutego 2024

Tatrzański Park Narodowy zatrudni specjalistę ds. marketingu w Dziale Popularyzacji i Dystrybucji. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lutego 2024 (rekrutacja została przedłużona o tydzień!). Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy:
Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Wsparcie działań e-commerce;
2. Planowanie, tworzenie i realizacja kampanii marketingowych;
3. Tworzenie i implementacja strategii content marketingowych, w tym tworzenie atrakcyjnych i angażujących treści;
4. Opracowywanie, wdrażanie i optymalizacja strategii SEO, w tym korzystanie z narzędzi optymalizujących strony pod SEO;
5. Monitorowanie i analiza danych z Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych;
6. Tworzenie i optymalizacja kampanii w Google AdWords i innych platformach płatnej promocji;
7. Zarządzanie Wizytówkami Google, w tym aktualizacje i optymalizacje.

D. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe;
2. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu w tym praca z mediami społecznościowymi, e-mail marketingiem, content marketingiem i SEO

E. Wymagania pożądane
1. Wykształcenie kierunkowe.
2. Znajomość Google Analytics, Google AdWords, SEO i innych narzędzi marketingowych;
3. Umiejętność pisania i redagowania treści;
4. Zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie danych;
5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego;
6. Pasja do ochrony środowiska i zrozumienie misji Tatrzańskiego Parku Narodowego;
7. Kreatywność i umiejętność generowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań;
8. Umiejętność pracy w zespole

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze
2. zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

G. Oferujemy
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. pracę z pasjonatami Tatr,
3. rozwój i podnoszenie umiejętności,
4. wynagrodzenie zasadnicze brutto 5 500 – 6 500 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20%, premia miesięczna 280 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne,
5. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS.

H. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.
2. Zadanie rekrutacyjne

I. Dokumenty mile widziane
3. List motywacyjny
4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
5. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
6. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

J. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lutego 2024 r., (9 lutego rekrutacja została przedłużona o tydzień - początkowo miała zakończyć się 11 lutego 2024)
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „SPECJALISTY DS. MARKETINGU 3/2024” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS.MARKETINGU 3/2024”.

K. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 249, e-mail: eholek@tpn.pl

L. Zadanie rekrutacyjne:
Twoim zadaniem jest przygotowanie miesięcznego planu marketingowego dla naszego kwartalnika "Tatry". Naszym celem jest zwiększenie liczby prenumeratorów i ogólnych przychodów ze sprzedaży czasopisma. Twój plan powinien uwzględniać dostępne dla nas kanały marketingowe: nasza strona internetowa, sklep online i sklepy stacjonarne, newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oraz platformy podcastowe. Kwartalnik jest dostępny zarówno w wersji papierowej (np. w Empikach, sklepach górskich), jak i online (ekiosk.pl, egazety.pl oraz nexto.pl). Więcej informacji znajdziesz na stronie naszego sklepu: https://sklep.tpn.pl/kwartalnik-tatry
Przygotowany przez Ciebie plan powinien zawierać:
1. Cele kampanii: Jakie są Twoje kluczowe cele marketingowe dla tego projektu? Jakie wskaźniki (KPIs) będziesz śledzić, aby ocenić skuteczność działań?
2. Segmentacja rynku i kanały komunikacji: Jakie segmenty klientów zamierzasz obsłużyć? Jakie kanały marketingowe wykorzystasz do komunikacji z tymi grupami?
3. Social Media: Przygotuj propozycję serii postów na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube, które będą promować kwartalnik i zwiększą liczbę prenumeratorów.
4. SEO i Google AdWords: Przygotuj propozycje dla 10-ciu słów kluczowych, które można wykorzystać w SEO i kampaniach Google AdWords, aby zwiększyć widoczność kwartalnika online.
5. E-mail marketing: Przygotuj propozycję dla kampanii e-mail marketingowej, która zwiększy świadomość o kwartalniku i zachęci do subskrypcji.
6. Budżet: Jaki jest Twój proponowany budżet na te działania?
7. Rekomendacje: Napisz swoje wolne wnioski i dodatkowe pomysły, które mogą pomóc spełnić założenia
Pamiętaj, to ma być próbka Twojej wiedzy i umiejętności, nie oczekujemy bardzo rozbudowanego planu. Szukamy kandydatów, którzy potrafią podejść strategicznie do planowania, ale również są w stanie działać taktycznie i monitorować wyniki.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych
wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego

Drukuj