Zatrudnimy specjalistę ds. marketingu

8 sierpnia 2023
Aktualizacja: 9 sierpnia 2023

Tatrzański Park Narodowy zatrudni specjalistę ds. marketingu. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2023. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. Wsparcie działań e-commerce;
2. Planowanie, tworzenie i realizacja kampanii marketingowych;
3. Tworzenie i implementacja strategii content marketingowych, w tym tworzenie atrakcyjnych i angażujących treści;
4. Opracowywanie, wdrażanie i optymalizacja strategii SEO, w tym korzystanie z narzędzi optymalizujących strony pod SEO;
5. Monitorowanie i analiza danych z Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych;
6. Tworzenie i optymalizacja kampanii w Google AdWords i innych platformach płatnej promocji;
7. Zarządzanie Wizytówkami Google, w tym aktualizacje i optymalizacje.

D. Wymagania niezbędne
Wykształcenie: wyższe
Liczba lat pracy: 2 lata doświadczenia w obszarze marketingu, w tym praca z mediami społecznościowymi, e-mail marketingiem, content marketingiem i SEO
E. Wymagania pożądane

  1. Wykształcenie kierunkowe.
  2. Znajomość Google Analytics, Google AdWords, SEO i innych narzędzi marketingowych;
  3. Umiejętność pisania i redagowania treści;
  4. Zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie danych;
  5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego;
  6. Pasja do ochrony środowiska i zrozumienie misji Tatrzańskiego Parku Narodowego;
  7. Kreatywność i umiejętność generowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań;
  8. Umiejętność pracy w zespole

F. OFERUJEMY
1. Stabilne warunki zatrudnienia,
2. Pracę z dużą samodzielnością,
3. Możliwość pracy w wyjątkowym miejscu, gdzie Tatry są na wyciągnięcie ręki;
4. Szanse na rozwijanie swoich umiejętności i kariery;
5. Realizowanie ciekawych projektów z misją.
6. wynagrodzenie zasadnicze 5 500,00 - 6.500,00 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 250 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne,
7. pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS;

G. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i terenie.
a) praca przy monitorze ekranowym przez co najwyżej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
b) zatrudnienie na czas określony 3 miesiące, z możliwością późniejszego przedłużenie umowy, a w przyszłości zawarcia umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony TUTAJ

I. Dokumenty mile widziane
1. List motywacyjny, życiorys (CV).
2. Referencje (dla osób prowadzących działalność);
3. Kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
4. Zadanie rekrutacyjne, szczegóły poniżej;
5. Mile widziana wideowizytówka
6. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
7. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od ich złożenia. Po upływie tego okresu nieodebrane
dokumenty zostaną zniszczone.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2023 r.,
- drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA SPECJALISTĘ DS. MARKETINGU” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
- osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA SPECJALISTĘ DS. MARKETINGU”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 249, e-mail: eholek@tpn.pl

ZADANIE REKRUTACYJNE
Twoim zadaniem jest przygotowanie kwartalnego planu marketingowego dla naszego kwartalnika "Tatry". Naszym celem jest zwiększenie liczby prenumeratorów i ogólnych
przychodów ze sprzedaży czasopisma. Twój plan powinien uwzględniać dostępne dla nas kanały marketingowe: nasza strona internetowa, sklep online i sklepy stacjonarne, newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oraz platformy podcastowe. Kwartalnik jest dostępny zarówno w wersji papierowej (np. w Empikach, sklepach górskich), jak i online (ekiosk.pl, egazety.pl oraz nexto.pl). Więcej informacji znajdziesz na stronie naszego sklepu: https://sklep.tpn.pl/kwartalnik-tatry
Przygotowany przez Ciebie plan powinien zawierać:
1. Cele kampanii: Jakie są Twoje kluczowe cele marketingowe dla tego projektu? Jakie wskaźniki (KPIs) będziesz śledzić, aby ocenić skuteczność działań?
2. Segmentacja rynku i kanały komunikacji: Jakie segmenty klientów zamierzasz obsłużyć? Jakie kanały marketingowe wykorzystasz do komunikacji z tymi grupami?
3. Social Media: Przygotuj propozycję serii postów na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube, które będą promować kwartalnik i zwiększą liczbę prenumeratorów.
4. SEO i Google AdWords: Przygotuj propozycje dla słów kluczowych, które można wykorzystać w SEO i kampaniach Google AdWords, aby zwiększyć widoczność kwartalnika online.
5. E-mail marketing: Przygotuj propozycję dla kampanii e-mail marketingowej, która zwiększy świadomość o kwartalniku i zachęci do subskrypcji.
6. Budżet: Jaki jest Twój proponowany budżet na te działania? Jakie narzędzia wykorzystasz do zarządzania tym budżetem i monitorowania ROI?

7. Narzędzia marketingowe: Jakie narzędzia marketingowe wykorzystasz w swoim planie? Opisz, jak planujesz wykorzystać te narzędzia do osiągnięcia celów marketingowych.
8. Rekomendacje: Napisz swoje wolne wnioski i dodatkowe pomysły, które mogą pomóc spełnić założenia

Pamiętaj, aby Twój plan był szczegółowy, ale zwięzły. Szukamy kandydatów, którzy potrafią podejść strategicznie do planowania, ale również są w stanie działać taktycznie i monitorować
wyniki.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego
dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy
ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o
następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze
wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych
wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych
jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w
procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na
proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania
na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub
współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na
nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym
odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu
prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego

Drukuj