5 czerwca 2018

Uwaga, szukamy pracownika

Szukamy osoby do obsługi Punktu Informacji Turystycznej.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • uprawnienia przewodnika tatrzańskiego lub ukończony kurs przewodnika tatrzańskiego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość drugiego języka),
 • znajomość problematyki tatrzańskiej (ochrona przyrody Tatr, zasady obowiązujące na terenie TPN),
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, cierpliwość,
 • samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność i kultura osobista,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i programów biurowych (m.in. Excel, Word).

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy przewodnika, informatora, edukatora itp.,
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: turystyka, ochrona środowiska, geografia itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy w Punkcie Informacji Turystycznej TPN


Punkt Informacji Turystycznej TPN funkcjonuje codziennie z wyjątkiem: 25 grudnia, pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych i 1 listopada w godzinach 7- 16.00. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – ok. 150 godz. wg ustalonego wcześniej grafiku.

 • Udzielanie turystom indywidualnym, biurom turystycznym oraz wszelkim zainteresowanym jednostkom informacji dotyczących dopuszczonych form i zasad udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego, ochrony przyrody, aktualnych zagrożeń i utrudnień na szlakach, aktualnych, przewidywanych warunków pogodowych oraz doradztwo w zakresie wyboru wycieczki itp.
 • Udzielanie informacji na temat szlaków turystycznych i ich przebiegu na terenie Tatr polskich i słowackich oraz walorów przyrodniczych na terenie Tatr.
 • Udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych w Zakopanem i okolicy, w tym na temat Tatr słowackich jak i innych pasm górskich sąsiadujących z Tatrami.
 • Przygotowanie komunikatu turystycznego na stronie internetowej Parku.
 • Przekazywanie Obwodom Ochronnym informacji o obowiązującym stopniu zagrożenia lawinowego (w okresie występowania zagrożenia).
 • Aktualizacja informacji o stopniu zagrożenia lawinowego na tablicy informacyjnej znajdującej się przy Punkcie Informacji Turystycznej.
 • Pozyskiwanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Informacji Turystycznej TPN.
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych zawierającej informacje turystyczne.
 • Sprzedaż wydawnictw TPN oraz dbałość, by wszystkie pozycje wydawnicze znajdujące się w ofercie były dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej.
 • Dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjnych Tatrzańskiego Parku Narodowego osobom odwiedzającym Punkt Informacji Turystycznej.
 • Prowadzenie dziennej statystyki ilości osób odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej.
 • Odpowiadanie systematyczne na korespondencję dotyczącą zakresu pracy informacji turystycznej, przestrzeganie terminów udzielania odpowiedzi.
 • Odpowiadanie na korespondencję zleconą przez Dział Udostępniania TPN i Dział Komunikacji TPN.
 • Wydawanie i prowadzenie ewidencji wydawanych worków RESTOP dla taterników.
 • Wydawanie zezwoleń wjazdu do Kuźnic dla interesariuszy TPN zgodnie z zasadami przekazanymi przez Dział Administracji TPN.
 • Umieszczanie komunikatów i ostrzeżeń w aplikacji „Ostrzegator” przekazywanych przez pracowników Działu Udostępniania TPN i Działu Komunikacji TPN.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika Działu Udostępniania TPN lub Dyrektora TPN.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu na żądanie),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 11 czerwca 2018 r., Kuźnice 1, 34-500 Zakopane osobiście (w dni robocze w godz. 7-15) lub drogą listową (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”.


Inne informacje:

 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, 13 czerwca 2018 r. zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 15 czerwca. Podczas rozmowy zostaną sprawdzone umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy w Punkcie Informacji Turystycznej TPN.
 • Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 220,    
  e-mail: dwojciechowska@tpn.pl

Drukuj