Ubezpieczenia PZU

8 sierpnia 2014

Od jutra (9.08.) rusza pilotażowa akcja dobrowolnego ubezpieczenia dla turystów udających się w Tatry. Ubezpieczenie można wykupić podczas zakupu biletu wstępu do TPN, koszt 50 gr/1 osobę.ZBIOROWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

DLA TURYSTÓW UDAJĄCYCH SIĘ W TATRY


Podstawa prawna: Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Ochroną ubezpieczeniową będą objęte w szczególności: turystyka piesza, rowerowa, narciarska, taternictwo powierzchniowe i jaskiniowe.

Czas trwania akcji pilotażowej: 9–17 sierpnia 2014 r.


Ubezpieczony:


Osoba wchodząca na teren TPN, która zakupiła bilet wstępu.

Osobami uprawnionymi do objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy są osoby kupujące bilet wstępu na teren TPN, bez względu na wiek.

Przystąpienie do umowy ubezpieczenia przez osobę uprawnioną następuje poprzez ustne wyrażenie woli objęcia ochroną ubezpieczeniową przy zakupie biletu wstępu na teren TPN i opłaceniu składki ubezpieczeniowej.

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest certyfikat ubezpieczenia wydany podczas zakupu biletu wstępu do TPN wraz z biletem wstępu na teren TPN.Zakres terytorialny ubezpieczenia: tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego TANAP.


Objęcie ochroną osób kupujących bilety wstępu do TPN + dobrowolny zakup ubezpieczenia NNW. Posiadanie biletu + certyfikatu ubezpieczenia jest podstawą przyjęcia odpowiedzialności PZU SA w razie zdarzenia objętego naszą odpowiedzialnością, do którego doszło na terenie TPN.

Dzieci do lat 7 (które w chwili przystępowania do umowy nie ukończyły lat 7) zwolnione z obowiązku zakupu biletu wstępu na teren TPN mogą przystąpić do niniejszej umowy ubezpieczenia bez wykupywania biletu wstępu pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby pełnoletniej, która kupiła bilet wstępu na teren TPN oraz przystąpiła do niniejszej umowy ubezpieczenia (posiada bilet wstępu wraz z certyfikatem ubezpieczenia).

Pozostałe osoby zwolnione z obowiązku zakupu biletu wstępu na teren TPN mogą przystąpić do niniejszej umowy ubezpieczenia bez wykupywania biletu wstępu pod warunkiem posiadania ważnego w chwili przystąpienia do umowy ubezpieczenia wymaganego zarządzeniem Dyrektora TPN dokumentu lub zezwolenia.

Czas ochrony ubezpieczeniowej: od zakupu biletu i wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego do opuszczenia terenu TPN (również terenu słowackiego TANAP) jednak nie dłużej niż 7 dni.


Zakres ubezpieczenia:

Sumy ubezpieczenia dotyczą 1 ubezpieczonej osoby

  • świadczenie z tytułu śmierci – suma ubezpieczenia 10 000 zł (wypłata świadczenia z tytułu śmierci – 100% sumy ubezpieczenia – zgodnie z § 12 OWU)
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – wariant I zgodnie z (§ 13 OWU) – suma ubezpieczenia 20 000 zł (świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia w jakim procencie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu – do wysokości sumy ubezpieczenia)
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 15% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 10 000 zł (zgodnie z § 15 OWU)
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP – 15% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 10 000 zł
  • świadczenie za leczenie uciążliwe – 1% SU z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 1 000 zł
  • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP – pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (zgodnie § 18 OWU)

Warunki szczególne:

  • wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia zawału serca lub krwotoków śródczaszkowych – wysokość świadczenia 8 000 PLN
  • włączenie do zakresu sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportu (w tym m.in. wspinaczka górska, kolarstwo górskie, downhill, jazda na nartach i snowboardzie)
  • zwrot kosztów leczenia – limit 20 000 zł – w ramach sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia:

– pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej z następstwem nieszczęśliwego wypadku i akcją po stronie słowackiej (śmigłowiec, pierwsza pomoc, transport do placówki medycznej)
– pokrycie kosztów akcji nie związanych z NNW – w wyniku „braku siły” przez turystę na wejście/zejście ze szczytów z franszyzą redukcyjną 30%


Składka za ubezpieczenie: 50 gr /1 osobę

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Drukuj