29 listopada 2019

Tatry w Twoich rękach – komunikat 2

Serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność podczas pierwszego spotkania w ramach projektu „Tatry w Twoich rękach”. Dziękujemy, że zechcieli się Państwo z nami podzielić swoimi problemami i oczekiwaniami oraz pokazać swoje produkty. Wszystkie uwagi wnikliwie analizujemy.

Co dalej?

Zgodnie z zapowiedzią chcemy poinformować, jakie kroki przewidujemy w najbliższych miesiącach:

  • Prosimy o zgłoszenie do nas oferty składającej się z: gotowego produktu (mogą być tylko zdjęcia), prototypu lub projektu, ceny zakupu dla TPN, określenia możliwości produkcyjnych – na oferty czekamy do 13 grudnia 2019 roku, można je wysłać drogą elektroniczną sekretariat@tpn.pl lub dostarczyć osobiście ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane.
  • Spośród przesłanych propozycji wybierzemy te, które niebawem będą mogły trafić do sprzedaży w naszych sklepikach – zrobimy to z pomocą regionalistów, etnografów, projektantów. Po wprowadzeniu ich do sprzedaży rozpoczniemy etap promowania tych produktów różnymi kanałami informacyjnymi. 
  • Na początku roku 2020 osoby zainteresowane dalszą współpracą zaprosimy na wspólne warsztaty, podczas których spróbujemy stworzyć linię nowych pamiątek – pięknych, nawiązujących do lokalnych tradycji i dobrej jakości. Szczegóły warsztatów podamy w kolejnych komunikatach.
  • W kolejnym etapie chcemy projektem zainteresować inne instytucje z Podhala, punkty sprzedaży, dzierżawców straganów przy Krupówkach – tak by pamiątki stworzone w ramach naszego projektu były obecne na rynku i rozpoznawalne.

Co możemy zaoferować?

  • Zbyt (sklepy TPN już istniejące i te, które mamy w planach).
  • Promocję produktów i ich autorów z wykorzystaniem narzędzi i kanałów TPN (media społecznościowe, strona www, kwartalnik „Tatry”, kontakty z mediami tradycyjnymi)
  • Ochronę autorską.
  • Stworzenie marki autentycznej pamiątki z Podhala, która będzie rodzajem certyfikatu – a w tym identyfikację wizualną, metki, oznakowanie, informację o autorze itd.
  • Pomoc w zakresie prowadzenia działalności, doradztwo prawno-podatkowe.

Po co ten projekt?

Chcemy zwrócić uwagę na zalew banalnych, nie-ekologicznych pamiątek produkowanych na szeroką skalę, najczęściej poza granicami Polski. Chcemy zaoferować turystom rodzime pamiątki, które będą nawiązywały do tradycji podhalańskich, lokalnych wzorców, symboli i skojarzeń. Oryginalne pamiątki z Tatr to szansa rozwoju dla artystów, na ożywienie rzemiosła i promocję regionu, ale również podniesienie jakości usług oferowanych pod Tatrami.

Jeśli chcesz pozytywnie wpłynąć na rozwój pamiątkarstwa oraz promocję dziedzictwa kulturowego Podhala i Tatr, zaprezentuj swoje pomysły, prace czy gotowe wyroby. Złóż nam ofertę. Możesz mieć realny wpływ na to, co przywozi się z Tatr!

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu MaB (Man and Biosphere) Człowiek i Biosfera UNESCO.


Patroni medialni:
Tygodnik Podhalański, Infogram, Hop Cup


Kontakt:
Paulina Kołodziejska: pkolodziejska@tpn.pl; 18 20 23 243
Ewa Holek-Krzysztof: eholek@tpn.pl; 18 20 23 249


Tajemnica i poufność informacji

  1. TPN zobowiązuje się do zachowania poufności i wykorzystania wyłącznie dla celów powyższego projektu wszystkich informacji i materiałów o charakterze poufnym i nie udostępniania ich osobom trzecim. Przez informacje i materiały o charakterze poufnym rozumie się wszystkie materiały i informacje dostarczone przez Oferenta oraz wszystkie materiały, projekty, plany itp. przygotowane przez Oferenta.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w związku z udziałem w projekcie Tatry w Twoich rękach jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem, ul Kuźnice 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych przez e-mail: daneosobowe@tpn.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania Państwa oferty, a następnie w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą dla nas usługi np. informatyczne, archiwistyczne.

Państwa dane przechowywać będziemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się proces wyboru oferty.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do możliwości rozpatrzenia Państwa oferty.

Posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 rodo* prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

- na podstawie art. 16 rodo prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

- w granicach art. 17 rodo prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w tym przepisie,

- w granicach art. 18 rodo prawo ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rodo

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)Drukuj