Szukamy pracownika

25 maja 2021
Aktualizacja: 8 czerwca 2021

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego. Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca br. Więcej szczegółów poniżej.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki przyrodnicze: biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo);
 • 4 lata pracy na stanowiskach o specjalności zgodnej z zakresem działania;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność;
 • wiedza z zakresu przyrody, historii, topografii Tatr;
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office.

 
2. Wymagania dodatkowe:

 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

 
3. Zakres zadań:

 • planowanie i zarządzanie pracą podległych pracowników Zespołu ds. Bazy Edukacyjnej;
 • opracowywanie planów merytorycznych i budżetu podległego Zespołu;
 • koordynacja merytoryczna w zakresie organizacji ekspozycji i wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry-Kościelisko, w tym:

- opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia,

- przygotowywanie umów związanych z realizacją projektu,

- przygotowywanie opisów merytorycznych do dokumentów finansowych,

- koordynowanie i monitorowanie prac związanych z ekspozycją,

- współpraca z zespołem projektowym, koordynatorem projektu, inspektorami nadzoru,  

- udział w odbiorach,

- zarządzanie realizacją projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem,

 • rozliczanie z wykonania planów merytorycznych i budżetowych Zespołu;
 • inicjowanie i realizacja projektów wystaw stałych, czasowych oraz ścieżek edukacyjnych;
 • bieżący nadzór nad istniejącymi ekspozycjami;
 • organizacja wydarzeń muzealnych;
 • udostępnianie zwiedzającym Bazy Edukacyjnej TPN (m.in. Centrum Edukacji Przyrodniczej, Wozownia, Spichlerz, Ogród Roślinności Tatrzańskiej);
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych w zakresie Bazy Edukacyjnej;
 • przygotowywanie planów, bieżących raportów i sprawozdań okresowych z działalności Bazy Edukacyjnej;
 • dbałość o właściwe kompetencje pracowników;
 • motywowanie i ocena pracowników podległego Zespołu;
 • bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległego Zespołu;
 • współpraca z placówkami muzealnymi, oświatowymi, instytucjami kultury.


  4. Warunki pracy:
 • rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar: 1/1 etatu;
 • stanowisko: Kierownik działu  Bazy Edukacyjnej;
 • miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane;
 • pakiet świadczeń socjalnych.


  5. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html;
 • życiorys, CV (nieobowiązkowo);
 • przygotowane przez kandydata opracowanie zawierające:

- koncepcję przykładowej ścieżki edukacyjnej na terenie TPN.


6. Informacje dodatkowe:

 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami;
 • Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 301,  e-mail: rekrutacja@tpn.pl ;
 • złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 08.06.2021 r.

- drogą pocztową: Tatrzański Park Narodowy; Kuźnice 1; 34-500 Zakopane, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego”
- drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego”INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych e-mail: daneosobowe@tpn.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:

 •         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.);
 •         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
 •         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
 •         art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie, w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Drukuj