19 marca 2019

Szukamy pracownika

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko w zespole do spraw danych przestrzennych (umowa na zastępstwo).

Miejsce wykonywania pracy:
Siedziba Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane


Zakres zadań:
• Pozyskiwanie, opracowywanie, analiza, archiwizacja i udostępnianie danych niezbędnych do przygotowania projektów zadań ochronnych i planu ochrony oraz projektów zmian tych dokumentów,
• Gromadzenie informacji na temat wykonanych działań ochronnych,
• Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o florze i faunie TPN, oraz innych składnikach i tworach przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej, a także zasobach kulturowych Parku, w tym w zakresie prowadzenia i stałego uaktualniania katalogów roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, a także wybranych składników przyrody nieożywionej oraz stanu zagospodarowania Parku i jego otuliny,
• Dokonywanie corocznych analiz ilościowych i jakościowych  odpowiednio do zakresu działania.
• Przygotowywanie informacji na stronę internetową Parku odpowiednio do zakresu obowiązków.
• Opracowywanie projektu planu finansowego odpowiednio do zakresu działania.
• Przygotowywanie korespondencji, gromadzenie i archiwizowani dokumentacji odpowiednio do zakresu działania.
• Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Parku.
• Aplikowanie o środki zewnętrzne na projekty z zakresu działania.
 
Wymagania niezbędne:
• Bardzo dobra znajomość oprogramowania ArcGIS (będzie podlegać weryfikacji w trakcie spotkania z kandydatem).
• Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Staranność i dokładność w pracy.
• Umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność i precyzja w działaniu.
 
Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
• Znajomość przepisów prawa:
o administracyjnego prawa materialnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami w tym Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
o Kodeksu postępowania administracyjnego;
o Ustawy o ochronie przyrody
o Ustawy o zasadach gospodarowania mieniem państwowym
o Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
• Prawo jazdy kat. B.
• Biegła obsługa komputera, w tym obsługa pakietów i urządzeń biurowych.
• Wiedza przyrodnicza.
• Opinia o kandydacie z poprzednich miejsc pracy – mile widziana.


Wymagane dokumenty
Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o złożenie w terminie do 28 marca 2019 roku, w siedzibie TPN Kuźnice 1, 34-500 Zakopane następujących dokumentów:
      1. Dokumenty obowiązkowe:
• Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html;
• Kopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca pracy (oryginał do wglądu na żądanie);
• Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (oryginały do wglądu na żądanie).

2. Dokumenty nieobowiązkowe:
• Życiorys (CV);
• List motywacyjny;
Informujemy, iż przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.


Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ds. GIS W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”.
2. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
5. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
6.       Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 233,  e-mail: wobrochta@tpn.pl 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
•         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.);
•         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
•         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
•         art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
 
Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drukuj