Ruszył nabór na zastępcę głównego księgowego

20 października 2022
Aktualizacja: 10 listopada 2022

Tatrzański Park Narodowy prowadzi nabór na zastępcę głównego księgowego. Szczegóły poniżej.

I. Miejsce wykonywania pracy:

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego
, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


1) obsługa dokumentów księgowych (praca na systemie ERP enova 365),
2) prowadzenie ewidencji VAT, JPK, rozliczanie jej z US;

3) obsługa bankowości elektronicznej;

4) prowadzenie rachunku kosztów i przychodów TPN;

5) prowadzenie ewidencji majątku trwałego;

6) zamknięcie księgowe miesiąca obejmujące nadzór nad całokształtem księgowań; odbiór
zadań uzgodnionych zakresów zespołu księgowego;

7) przygotowywanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami
stawianymi przed TPN;

8) wsparcie głównego księgowego przy pracach związanych z budżetowaniem, oraz w
sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych;

9) obsługa kontroli w zakresie powierzonych obowiązków;

10) podejmowanie działań mających na celu optymalizację procesów księgowych;

11) zastępstwo głównego księgowego podczas jej nieobecności
.

III. Wymagania niezbędne:

1) Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy
uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania
obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków zastępcy głównego księgowego;

5) osoba ubiegająca się o stanowisko zastępcy głównego księgowego powinna spełniać jeden z
poniższych warunków:

mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
lub być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

lub mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

lub posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
;
lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV. Oferujemy:
1) umowę o pracę, 1 etat
;
2) wynagrodzenie zasadnicze od 5.700 zł. 6.500 zł. (brutto)
.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w niniejszej rekrutacji, prosimy o złożenie w terminie do 10 listopada
2022 r. w siedzibie TPN Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, lub na adres email:
rekrutacja@tpn.pl
następujących dokumentów:

1. Dokumenty obowiązkowe:

a) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-
ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html
;
b) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania

z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

c) Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Dokumenty nieobowiązkowe:

Życiorys (CV);

List motywacyjny.


Informujemy, iż przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie przez
Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych, w zakresie szerszym niż wynika
to z przepisów prawa pracy.


VI. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty przyjmowane w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA
STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W TATRZAŃSKIM PARKU
NARODOWYM”, lub wysłane na adres email:
rekrutacja@tpn.pl;
2. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
;
3. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;

4. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata;

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 236, e-mail: bkosut@tpn.pl

Drukuj