Ruszył nabór na stanowisko ds. Bieżącej Konserwacji Szlaków

2 marca 2023

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko ds. Bieżącej Konserwacji Szlaków. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 17 marca 2023. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy:

Teren oraz Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Przygotowanie corocznego harmonogramu prac remontowych dot. szlaków turystycznych oraz towarzyszącej im infrastruktury turystycznej i tzw. małych
  obiektów zabytkowych (krzyże, pomniki, kapliczki) z podziałem prac do wykonania na poszczególne jednostki organizacyjne TPN.
 2. Koordynacja z zakresu bieżącej konserwacji szlaków turystycznych w celu zapobieżenia ich degradacji:
  a) przygotowanie i koordynacja wykonania harmonogramu czyszczenia przepustów na dany rok;
  b) nadzór nad wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą usługi czyszczenia przepustów oraz wykonującego prace z zakresu bieżącej konserwacji szlaków turystycznych;
  c) współpraca ze służbami terenowymi w zakresie aktualizowania informacji dot. bieżącej konserwacji szlaków.
 3. Nadzór nad pracami konserwacyjnymi dot. małych obiektów zabytkowych (krzyże, pomniki, kapliczki).
 4. Sprawowanie nadzoru nad gwarancjami wykonanych remontów szlaków i towarzyszącej im infrastruktury turystycznej.
 5. Udział w nadzorze i odbiorach prac remontowych szlaków turystycznych.
 6. Prowadzenie i aktualizowanie bazy GIS z zakresu:
  a) bieżącej konserwacji szlaków i obiektów infrastruktury turystycznej towarzyszących szlakom turystycznym;
  b) terminów gwarancji remontów szlaków i towarzyszącej im infrastruktury turystycznej;
  c) małych obiektów zabytkowych (krzyże, pomniki, kapliczki) towarzyszących szlakom turystycznym.
 7. Zlecanie prac i nadzór nad osobami skierowanymi przez Sąd Rejonowy w Zakopanem do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 8. Wykonywanie innych zadań z zakresu robót budowlanych

D. Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie: średnie (preferowane na kierunku: budowlanym).

Liczba lat pracy: 2 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej lub zbliżonej
z zakresem wskazanym w pkt C.

E. Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
 2. Doświadczenie w wykonywaniu prac z zakresu robót budowlanych.
 3. Bardzo dobra znajomość Tatr i umiejętność poruszania się w terenie trudnym.
 4. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office oraz narzędzi ArcGIS.
 5. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność.
 6. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o Ochronie przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa Budowlanego.
 7. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Prawo jazdy kategorii „B”.

F. Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana przede wszystkim w terenie oraz okazjonalnie w biurze.
a) praca w terenie przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
b) praca przy monitorze ekranowym przez co najwyżej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
b) zatrudnienie na czas określony (próbny) 3 miesiące, później przedłużenie umowy do 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na
czas nieokreślony.

G. OFERUJEMY

- stabilne warunki zatrudnienia,
- pracę z dużą samodzielnością,
- rozwój i podnoszenie umiejętności,
- wynagrodzenie zasadnicze 3.700,00 - 5.600,00 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20%, premia miesięczna 250 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS;

H. Wymagane dokumenty

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html

I. Dokumenty mile widziane

 1. List motywacyjny, życiorys (CV).
 2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać przez nich odebrane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 17 marca 2023 r.,

- drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DS. BIEŻĄCEJ KONSERWACJI SZLAKÓW” (preferowana forma
dostarczania zgłoszeń)

- osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DS. BIEŻĄCEJ KONSERWACJI SZLAKÓW”.

J. Inne informacje:

 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 228, e-mail: lpeksa@tpn.pl


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego
dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy
ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o
następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze
wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych
wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
• art. 10 RODO, w związku art. 54 ust 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z dnia 2022.08.04)
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych
jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w
procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na
proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania
na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub
współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na
nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym
odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu
prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego


Drukuj