Ruszył nabór na specjalistę ds. inwestycji

2 stycznia 2023
Aktualizacja: 16 stycznia 2023

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na specjalistę ds. inwestycji. Szczegóły poniżej.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Prace koordynacyjne z zakresu realizacji planu inwestycyjnego TPN:
  • coroczne opracowanie planu i bieżąca kontrola jego wykonania;
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji:
  • rozpoznanie możliwości finansowania planowanych inwestycji z dostępnych  środków zewnętrznych;
  • opracowanie wniosków i całościowe prowadzenie spraw w zakresie uzyskania zewnętrznych środków finansowych na realizacje inwestycji;
  • prowadzenie rozliczenia pozyskanych środków zewnętrznych, w tym sporządzanie sprawozdań i wniosków o płatność;
 3. Koordynacja prac z zakresu realizacji wybranych inwestycji:
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi TPN  lub samodzielna realizacja inwestycji zgodnie z wymogami zewnętrznych instytucji finansujących;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi TPN lub samodzielne przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi TPN lub samodzielne przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do realizacji  inwestycji;
  • udział w pracach komisji przetargowych;
  • udział w procesie realizacji inwestycji (odbiory dokumentacji projektowej, przekazywanie placów budowy, nadzór nad inwestycją, odbiory prac, uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie);
  • nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem niezbędnej dokumentacji;
  • przestrzeganie procedur związanych z realizacją inwestycji i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania zadania.

D. Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie: wyższe (mile widziana jedna z branż: administracja, budownictwo, ekonomia), Liczba lat pracy: 2 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej lub zbliżonej
z zakresem wskazanym w pkt C.

E. Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami w firmie, 
 2. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.
 3. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office.
 4. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność
  i rzetelność.
 5. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o Ochronie przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego.
 6. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
 7. Podstawowa znajomość topografii Tatr.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Prawo jazdy kategorii „B”.

F. Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i terenie.

 1. praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego
   wymiaru czasu pracy;
 2. zatrudnienie na czas określony (próbny) 3 miesiące, później przedłużenie
  umowy do 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na 
    czas nieokreślony.

G. OFERUJEMY

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z dużą samodzielnością,
 • rozwój i podnoszenie umiejętności,
 • wynagrodzenie zasadnicze 4.300,00- 6.500,00 (wysokość zależna od kwalifikacji oraz wykształcenia) wraz z dodatkami tj.: dodatek stażowy od 5%-20 %, premia miesięczna 250 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • pozapłacowe dodatki m.in: ubezpieczenie zdrowotne medicover, karty multisport, odzież oraz wyposażenie BHP, możliwość włączenia do ubezpieczenia grupowego PZU, ZFŚS;

 H. Wymagane dokumenty

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html

I. Dokumenty mile widziane

 1. List motywacyjny, życiorys (CV).
 2. Do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Do wglądu dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 6. Do wglądu inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 15 stycznia 2023 r.,

 • drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
 • osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI”.

K. Inne informacje:

 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 228,  e-mail: lpeksa@tpn.pl

Informacje o naborze znajdują się także w naszymBiuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.

Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane
osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
• art. 10 RODO, w związku art. 54 ust 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z dnia 2022.08.04)
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drukuj