Rekrutacja

21 listopada 2019

Tatrzański Park Narodowy prowadzi nabór na stanowisko koordynatorka/koordynator projektów.

Miejsce pracy:

Zakopane/Kuźnice

 

Twoje zadania:

Do podstawowych obowiązków koordynatora należeć będzie kierowanie wykonaniem projektów w formie nadzoru merytorycznego oraz technicznego.

1. Zarządzanie projektem.
2. Koordynacji pracy wykonawców zewnętrznych.
3. Przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców
4. Nadzór nad zespołem projektowym.
5. Koordynacji realizacji działań projektowych.
6. Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur itp.
7. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu
8. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu
9. Analiza danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.
10. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu


Nasze oczekiwania:

 • wysoka umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • budowania dobrych relacji
 • skrupulatność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MsOffice,
 • mile widziane: wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku, dobra znajomość j. angielskiego

Co możemy zaoferować:

 • Pracę w najpiękniejszym miejscu na świecie w organizacji, z misją publiczną
 • Rozwój zawodowy i osobisty,
 • Wyzwania jakich nie znajdziecie w innych miejscach
 • Pracę z nietuzinkowymi ludźmi
 • Piękne widoki i czyste powietrze
 • Prywatna opieka medyczna, karta multisport, ubezpieczenie grupowe, finansowanie studiów


Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty proszę przekazać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”, oferty można również dostarczyć elektronicznie na adres email: rekrutacja@tpn.pl
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
 • Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.


Wymagane dokumenty

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o złożenie w terminie do 28 listopada 2019 roku, w siedzibie TPN Kuźnice 1, 34-500 Zakopane lub elektronicznie na adres rekrutacja@tpn.pl następujących dokumentów:

Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html;


Mile widziane dokumenty:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;


Informujemy, iż przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 236,  e-mail: bkosut@tpn.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej TPN.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:

·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.);

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;


Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


                                                                                         Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego      

Drukuj