Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego

26 listopada 2015

Na podstawie art. 19, ust. 1a i art. 29 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą o ochronie przyrody) Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, które będą prowadzone w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm., zwanej dalej Ustawą OOŚ).

Zgodnie z artykułem art. 30. ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego uwzględnia zakres, o którym mowa w art. 29 tej ustawy, konieczny do zatwierdzenia go jako planu ochrony obszaru Natura 2000 Tatry PLC120001.

Z projektem planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego i dokumentacją źródłową można się zapoznać w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 42a, od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. Projekt dokumentu można także  pobrać tutaj.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą być składane na zasadach i w trybie określonym w Ustawie OOŚ, w formie:

  • pisemnej na adres: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Dyrekcji TPN,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@tpn.pl.

Zgodnie z art. 39, ust. 1., pkt.4 Ustawy OOŚ wyznacza się 21-dniowy termin składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski należy składać w okresie wyłożenia projektu planu ochrony, tj. w dniach od 27 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego z udziałem Rady Naukowej rozpatrzy uwagi i wnioski oraz poda informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Dyrektor TPN
mgr inż. Szymon Ziobrowski
(oryginał ogłoszenia)

Drukuj