Nabór na stanowisko technika informatyka w Dziale Edukacji TPN

22 stycznia 2021
Aktualizacja: 29 stycznia 2021

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko technika informatyka w Dziale Edukacji.

 1. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, 34-500 Zakopane, ul Chałubińskiego 42a

 2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
 1. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy:
  a) obywatelstwo polskie
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  c) kwalifikacje zawodowe:
  - technik informatyk
  - bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Windows, Linux, pakietów biurowych MS Office, baz danych MySQL, Windows Serwer
  - znajomość HTML + php, języków skryptowych
  - znajomość standardów audio/video oraz podstawowych programów do montażu audio/video
  d) umiejętność pracy w zespole
  e) komunikatywność, dyspozycyjność i kultura osobista
 1. Warunki pracy na stanowisku:
  a) praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
  b) bieżący nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń elektronicznych w CEP
  c) administrowanie podsiecią teleinformatyczną obsługującą CEP
  d) pomoc użytkownikom CEP w korzystaniu z infrastruktury teleinformatycznej CEP
  e) nadzór informatyczny nad systemem "Drewno" (system ewidencjonowania pozyskiwania drewna z lasów TPN)
  f) obsługa systemów audiowizualnych w CEP
  g) obsługa studia nagrań audio/video
  h) obsługa webinarów, wideokonferencji
  i) umowa zlecenia (samozatrudnienie) na czas określony 6 miesięcy, później możliwe przedłużenie umowy
 1. Dokumenty obowiązkowe:
  a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.htmlb) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (oryginały do wglądy na żądanie)
  c) kopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca pracy (oryginał do wglądu na żądanie)
 1. Dokumenty nieobowiązkowe:
  a) życiorys (CV)
  b) list motywacyjny

Informujemy, że przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie prze Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynika to z przepisów prawa pracy.

 1. Informacje dodatkowe:
 2. a) dokumenty należy składać w sekretariacie Tatrzańskie Parku Narodowego (Kuźnice 1, 34-500 Zakopane), w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko technik – informatyk” w terminie do 29 stycznia 2021 roku
  b) oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  c) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  d) zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie w wybranymi kandydatami
  e) zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające
  f) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 647 750, e-mail bbanka@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
•         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.);
•         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
•         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
•         art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drukuj