26 lutego 2019

Nabór na stanowisko technika informatyka w Dziale Edukacji i Organizacji Pracy TPN

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko technika informatyka w Dziale Edukacji i Organizacji Pracy TPN.


Nabór na stanowisko technika informatyka w Dziale Edukacji i Organizacji Pracy TPN

1. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, 34-500 Zakopane, ul Chałubińskiego 42a
2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

3. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) kwalifikacje zawodowe:
- technik informatyk
- bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Windows, Linux, pakietów biurowych MS Office, baz danych MySQL, Windows Serwer
- znajomość HTML + php, języków skryptowych
- znajomość standardów audio/video
d) umiejętność pracy w zespole
e) komunikatywność, dyspozycyjność i kultura osobista


4. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
b) bieżący nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń elektronicznych w CEP
c) administrowanie podsiecią teleinformatyczną obsługującą CEP
d) pomoc użytkownikom CEP w korzystaniu z infrastruktury teleinformatycznej CEP
e) nadzór informatyczny nad systemem "Drewno" (system ewidencjonowania pozyskiwania drewna z lasów TPN)
f) obsługa systemów audiowizualnych w CEP
g) umowa zlecenia (samozatrudnienie) na czas określony 6 miesięcy, później możliwe przedłużenie umowy


5. Dokumenty obowiązkowe:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem:  https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html
b) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (oryginały do wglądy na żądanie)
c) kopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca pracy (oryginał do wglądu na żądanie)

6. Dokumenty nieobowiązkowe:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny

Informujemy, że przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie prze Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynika to z przepisów prawa pracy.

7. Informacje dodatkowe:
a) dokumenty należy składać w sekretariacie Tatrzańskie Parku Narodowego (Kuźnice 1, 34-500 Zakopane),  w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko technik – informatyk” w terminie do 6 marzec 2019 roku
b) oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
c) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
d) zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie w wybranymi kandydatami
e) zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające
f) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 233, e-mail w.obrochta@tpn.pl

Drukuj