13 sierpnia 2019

Nabór na stanowisko księgowa/księgowy

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór do Działu Finansowo-Księgowego.

Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane

 

Zakres zadań:

 • księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • bieżące dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych
 • kontrola faktur oraz kosztów,
 • realizacja bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem działu księgowości,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Dyrekcji,
 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w dziale księgowości,
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • mile widziana znajomość programu eNova
 • znajomość zasad rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziane ukończone kursy z zakresu księgowości,
 • dokładność, rzetelność oraz poczucie odpowiedzialności,
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 • Biegła obsługa komputera, w tym obsługa pakietów i urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o złożenie w terminie do 31 sierpnia 2019 roku, w siedzibie TPN Kuźnice 1, 34-500 Zakopane następujących dokumentów:


 1. Dokumenty obowiązkowe:
  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html;

 2. Dokumenty nieobowiązkowe:
 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;

Informujemy, iż przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”.
 2. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
 5. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 236,  e-mail: rekrutacja@tpn.pl

 
Więcej informacji na stronie Biuletynu Publicznego TPN.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:

 •         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.);
 •         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
 •         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
 •         art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego      

Drukuj