11 czerwca 2019

Nabór na stanowisko asystenta dyrektora

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko asystenta dyrektora.

Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kuźnice 1, 34-500 ZakopaneZakres zadań:

 • wsparcie Kierownictwa TPN w wykonywaniu bieżących obowiązków służbowych,

 • protokołowanie oficjalnych spotkań,

 • organizacja podróży służbowych,

 • zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji oraz współpracy z jednostkami organizacyjnymi parku,

 • nadzór nad terminowym dostarczaniem dokumentów administracyjnych,

 • redagowanie oficjalnych pism związanych z codzienną pracą dyrektora,

 • koordynowanie wdrażania zmian poprzez przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji,

 • pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach dyrektora

 • prowadzenie kalendarza spotkań,

 • prowadzenie wskazanych projektów,

 • protokołowanie spotkań,

 • koordynowanie spraw prawnych TPN,


Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego

 • wysoki poziom kultury osobistej, dyskrecja i lojalność,

 • umiejętność budowania dobrych relacji

 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów,

 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MsOffice,

 • skrupulatność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,

 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,

 • mile widziane: wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku.


Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 • Znajomość przepisów prawa m. in. Ustawy o ochronie przyrody

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Biegła obsługa komputera, w tym obsługa pakietów i urządzeń biurowych

 • Wiedza przyrodnicza – mile widziana

 • Opinia o kandydacie z poprzednich miejsc pracy – mile widziana


Wymagane dokumenty

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o złożenie w terminie do 30 czerwca 2019 roku, w siedzibie TPN Kuźnice 1, 34-500 Zakopane następujących dokumentów:

 

     1. Dokumenty obowiązkowe:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,309122,kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.html;

 • Kopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca pracy (oryginał do wglądu na żądanie);

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (oryginały do wglądu na żądanie).

    2. Dokumenty nieobowiązkowe:

 • Życiorys (CV);

 • List motywacyjny;

Informujemy, iż przedłożenie dokumentów nieobowiązkowych oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.


Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”.

 2. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.

 5. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.

 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 236,  e-mail: bkosut@tpn.pl  


Więcej informacji na stronie Biuletynu Publicznego TPN.

Drukuj