Konsultacje społeczne dotyczące wpisu Doliny Kościeliskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

28 lutego 2017

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego na wniosek Głównego Konserwatora Przyrody zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie wpisu Doliny Kościeliskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w ramach seryjnego, transgranicznego projektu pt. „ Mezozoiczne doliny Zachodnich Karpat”.

Koordynacją projektu zajmuje się strona słowacka przy współpracy strony polskiej.  Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ma się znaleźć 13 obiektów. Słowacja zaproponowała wpis 11 dolin, a strona polska dwóch: Przełomu Dunajca (wraz z częścią słowacką) i Doliny Kościeliskiej – Wąwozu Kraków. Wspólną cechą tych dwóch dolin jest mezozoiczne pochodzenie tworzących je wapiennych skał, a także zachodzące zjawiska krasowe.

Korzyści płynące z wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisywane są wyłącznie miejsca i obiekty o wyjątkowej wartości dla ludzkości. Wpisanie na tę listę należy traktować jako uznanie przez społeczność międzynarodową unikatowego charakteru części Doliny Kościeliskiej, jaką jest Wąwóz Kraków. W Wąwozie Kraków spotykana jest znaczna część gatunków endemicznych występujących na terenie Tatr, co dodatkowo podnosi jego walory przyrodnicze. Pośród otaczających Wąwóz ścian skalnych gniazduje m.in. sokół wędrowny (Falco peregrinus), pomurnik (Tichodroma muraria), a symbol tych gór – kozica tatrzańska (Rupicapra rupicapra tatrica) znajduje tu schronienie w czasie wiosennych wykotów i śnieżnych zim. W licznych jaskiniach tego obszaru stwierdzono blisko 20 gatunków nietoperzy. Przez Wąwóz Kraków przebiega również naturalny korytarz migracyjny dużych drapieżników, takich jak niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) czy wilk (Canis lupus). Bogaty jest również świat bezkręgowców, który reprezentują np. motyle górówki (Eurebia sp.). Wilgotny klimat wnętrza Wąwozu to także odpowiednie siedlisko dla tatrzańskich płazów i gadów, a także wielu innych wilgociolubnych zwierząt.


Dzięki wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Tatrzański Park Narodowy oraz samorządy lokalne będą mogły promować się jako teren, na którym znajduje się obiekt Światowego Dziedzictwa. Wpisanie Doliny Kościeliskiej – Wąwozu Kraków na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO spowoduje naturalne zwiększenie zainteresowanie mediów tym terenem, a co za tym idzie, możliwość przedstawienia walorów tej części Tatr większej liczbie odbiorców.

Informacje dotyczące konsultacji


• Granice proponowanego do wpisu obszaru Doliny Kościeliskiej można obejrzeć na dołączonej mapie.
• Z podstawowymi informacjami dotyczącymi UNESCO i listy Światowego Dziedzictwa można zapoznać się tutaj: UNESCO w pigułce.
• Z opisem przyrodniczym, kulturowym i organizacyjnym projektowanego obiektu można zapoznać się tutaj.
• Konsultacje będą zakończone 31 marca b.r
• Opinie należy kierować na adres Tatrzańskiego Parku Narodowego:

  • listownie: ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane
  • elektronicznie: dbn@tpn.pl, tytuł wiadomości „UNESCO”.

• Opinie zostaną przesłane do Głównego Konserwatora Przyrody do 10 kwietnia 2017 r.

Konsultacje dotyczące Przełomu Dunajca prowadzi Pieniński Park Narodowy: http://www.pieninypn.pl/pl/1335/0/unesco-konsultacje-spoleczne.html 


Dziękujemy za poświęcony czas.


Drukuj