16 sierpnia 2017

Cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników TPN-u i TANAP-u

Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz realizują wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków będą uczestniczyć we wspólnych szkoleniach, których tematyka jest ściśle związana z wykonywaną pracą.

Szkolenia /Školenia:

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie
  3. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  4. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Szkolenia lawinowe / SK - Lavínové školenia

PL - Szkolenia obejmujące zagadnienia bezpiecznego poruszania się w warunkach zagrożenia lawinowego realizowane będą na nartach lub pieszo w zależności od warunków oraz od miejsca realizacji szkolenia. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej, a następnie praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzona będzie w formie dwóch szkoleń, łącznie dla 120 osób, a część praktyczna będzie się składać z 12 szkoleń dla grup do 10 osób. Zadanie realizuje następujący cel szczegółowy mikroprojektu: Poprawa i utrwalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.

Szkolenia lawinowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbędą się 16 stycznia 2017 roku w Dolinie Żarskiej oraz 5 lutego 2017 roku w Dolinie Chochołowskiej.


SK - Školenia zahrňujúce otázky bezpečného pohybu v podmienkach lavínového ohrozenia budú realizované na lyžiach alebo pešo, podľa podmienok a miesta školenia. Školenie bude pozostávať z teoretickej a následne praktickej častí. Teoretická časť bude uskutočnená v podobe dvoch školení, celkovo pre 120 ľudí. Praktická časť bude pozostávať z 12 školení pre 10-osobové skupiny. Úloha vyplní následujúci cieľ mikroprojektu: Vylepšenie a nácvik zručností potrebných pre vykonávanie práce.

Lavínové školenia, zároveň teoretické ako aj praktické, sa uskutočnia 16. januára 2017 r. v Žiarskej doline a 5. februára v Chochołowskej doline.


Cele mikroprojektu / Ciele mikroprojektu

PL - Celem mikroprojektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników parków narodowych w Tatrach po obu stronach granicy. Cykl szkoleń zdecydowanie poprawi umiejętności oraz zwiększy poziom wiedzy parkowców na temat ich sąsiadów, co poprawi jakość współpracy obu instytucji oraz wpłynie pozytywnie na obsługę turystów w obu krajach.

SK - Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov národných parkov v Tatrách na obidvoch stranách hranice. Cyklus školení výrazne zlepší zručnosti a zvýši úroveň vedomostí  pracovníkov parkov na tému ich susedov, čo zvýši kvalitu spolupráce obidvoch inštitúcií a bude mať pozitívny vplyv na obsluhu turistov v obidvoch krajinách.

 

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku we współpracy ze ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ. Strona internetowa partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/ / Projekt bude realizovaný od 1. júna 2017 r. do 31. mája 2018 r. vo spolupráci so ŠTÁTNYMI LESMI TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU. Internetová stránka partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/

Wartość całkowita mikroprojektu wynosi 27 711,90 EURO / Celková hodnota projektu je 27 711,90 EUR

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

 

 

Drukuj