Organizacja zawodów sportowych

Dane kontaktowe

Termin

Data w formacie RRRR-MM-DD

Data w formacie RRRR-MM-DD

Dane do zezwolenia

Data w formacie RRRR-MM-DD

Data w formacie RRRR-MM-DD

(Planowana trasa zawodów w formacie track GPX)

W przypadku zmiany warunków na trasie (czynniki atmosferyczne, katastrofy i zjawiska naturalne powodujące np. zniszczenie szlaków, wysokie zagrożenie lawinowe) lub ze względu na czynniki przyrodnicze (okres lęgowy ptaków, nowe miejsce gniazdowania, aktywność drapieżników itp.).

(Alternatywna trasa zawodów w formacie trakck GPX)

Opis powinien zawierać:
- nazwę wydarzenia,
- nazwisko pracownika TPN biorącego udział w wydarzeniu,
- termin realizacji,
- liczba uczestników, (potwierdzenie liczby zawodników biorących udział w bloku edukacyjnym),
- forma wydarzenia,
- jaki został osiągnięty efekt.Opis podjętych działań na rzecz ochrony przyrody podczas ostatniej edycji imprezy/w roku poprzedzającym zgłaszane zawody (organizator dokonuje po zawodach – z tabeli Kryteria oceny – zał. Nr 1)

Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Tatrzański Park Narodowy.

  1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy (o ile jest on osobą fizyczną) oraz osób działających w imieniu wnioskodawcy, przekazanych w związku ze złożeniem wniosku o przeprowadzenie imprezy rekreacyjno – sportowej na terenie TPN jest Tatrzański Park Narodowy. Dane kontaktowe Administratora: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, e-mail: sekretariat@tpn.pl, tel: (+48) 18-20-23-200.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie pod wskazanym wyżej adresem lub przez e-mail: daneosobowe@tpn.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku oraz wydania i wyegzekwowania decyzji administracyjnej w sprawie zgody na organizację imprezy rekreacyjno – sportowej. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania zadania publicznego nałożonego na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jakim jest reglamentacja udostępniania obszaru parku narodowego oraz wyrażenia zgody na organizację imprezy rekreacyjno – sportowej (art. 6 ust. 1 lit e RODO*).
  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi wspomagające funkcjonowanie instytucji administratora: np. pocztowe, kurierskie, prawne. Odbiorcami danych osobowych mogą być także inni odbiorcy danych, o ile ich upoważnienie wynika z przepisów prawa np. w zakresie informacji publicznej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez dziesięć lat liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym odbyła się impreza.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej.
  7. Posiadacz danych ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zawsze na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych odpowiednimi przepisami RODO*. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, także z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w RODO*. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z administratorem lub z jego inspektorem ochrony danych.
  8. Posiadacz danych posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)