16 sierpnia 2018

Fundusz Leśny 2018

10 sierpnia 2018 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, przez co uzyskał dotację w wysokości 3 747 461,41 zł na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania:

Działania Ochronne

 1. Produkcja sadzonek w wyznaczonych szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 2. Remont ogrodzenia szkółki leśnej Nędzówka.
 3. Sadzenie sadzonek w drzewostanach.
 4. Pielęgnacja upraw leśnych.
 5. Zabezpieczenie upraw leśnych.
 6. Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 7. Usuwanie drzew trudnych.
 8. Podcięcie pędów kosodrzewiny wzdłuż szlaków turystycznych.
 9. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczanie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
 10. Wykonanie i wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i punktach rekreacyjnych.
 11. Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 12. Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.
 13. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla szlaku rowerowego typu single track na terenie TPN – kontynuacja działania z poprzedniego roku.
 14. Wykup nieruchomości prywatnych w granicach TPN.

Działania Badawcze

 1. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN.
 2. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN.
 3. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN.
 4. Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych.
 6. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie).
 7. Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych.


Drukuj