18 kwietnia 2018

Szukamy pracownika

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko pracownika odpowiadającego za realizację zamówień publicznych w zespole zamówień publicznych w dziale administracji

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 maja 2018 r. w sekretariacie dyrektora TPN w Zakopanem, Kuźnice 1 osobiście (w dni robocze w godz. 7-15) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Niezbędne dokumenty są do pobrania tutaj: warunki naboru i wymagania dla kandydatów oraz wzór kwestionariusza osobowego.

Drukuj