14 listopada 2017

Szukamy pracownika

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko pracownika odpowiadajacego za sprawy kadrowe.

 1. Nazwa i adres jednostki: Tatrzański Park Narodowy z siedzibą 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 1
 2. Stanowisko: Specjalista ds. kadr.
 3. Liczba etatów 1, wymiar czasu pracy - pełen etat
 4. Wymagania:

  1) Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) wykształcenie wyższe, preferowane: kierunkowe lub ekonomiczne,
  f) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata,
  g) udokumentowany 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
  h) niezbędna znajomość przepisów:
      - ustawy Kodeks pracy,
      - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
      - ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
      - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
      - ustawy o ordynacji podatkowej,
      - ustawy o finansach publicznych,
      - Kodeks karny skarbowy,
      - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,   jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

  i) biegła znajomość oprogramowania System Płace ZUS - Płatnik,
  j) biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie programów biurowych, księgowych i urządzeń biurowych.

  2) Wymagania dodatkowe:

  a) doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur związanych z naliczaniem płac, podatków i ubezpieczenia społecznego,
  b) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
  c) dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
  d) umiejętność pracy w zespole,
  e) wysoka kultura osobista.

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników TPN,
  2) sporządzanie umów o pracę,
  3) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
  4) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
  5) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
  6) przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych i wynikających z przepisów prawa, świadczeń pracowniczych,
  7) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  8) współpraca z PUP w zakresie organizacji robót publicznych oraz staży,
  9) sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
  10) sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych, określonych przez odpowiednie przepisy prawa, do Urzędu Statystycznego,
  11) prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz z rejestrowaniem okresów absencji chorobowej,
  12) prowadzenie rejestrów emerytów i rencistów Tatrzańskiego Parku Narodowego,
  13) współpraca z Zespołem Finansowym Tatrzańskiego Parku Narodowego w zakresie:
  a) przygotowania list płac, naliczania wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, (w zastępstwie pracownika ZFK),
  b) przygotowania dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło,
  c) sporządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich miesięcznych i rocznych deklaracji do PFRON,
  d) okresowa analiza funduszu płac,
  e) sporządzanie planów rocznych.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  Praca przy komputerze wykonywana w biurze Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem.

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:

  1) list motywacyjny,
  2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie,
  5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,
  6) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego,
  7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów,
  8) oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności w zakresie wskazanym przez niego w CV oraz, że nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy, o które ubiega się,
  9) inne dokumenty według uznania (opinie, referencje).

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135).

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 1 osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. kadr”

  Termin składania dokumentów: do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do TPN po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 1. Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez komisję, która zostanie powołana Zarządzeniem Dyrektora TPN.

  Etap I - Wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

  Etap II - Praktyczne sprawdzenie umiejętności.

  Etap III - Rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą  rozpatrywane.

  Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie.

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

  Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające.

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 18 20 23 233  lub mejlowo wobrochta@tpn.pl


  10. Pozostałe informacje:

  1) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
  2) Dokumenty aplikacyjne osób, które brały udział w naborze, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym.
  3) Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Brak złożenia w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.
Drukuj