21 sierpnia 2017

Szukamy pracownika

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko pracownika odpowiadającego za sprawy remontowo-budowlane w Zespole Budowlanym w Dziale Administracji.

A. Liczba etatów: 1

B. Miejsce wykonywania pracy

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Znajomość kosztorysowania i rozliczanie wykonanych robót.
 2. Przygotowywanie materiałów formalno-prawnych niezbędnych w zakresie inwestycji budowlanych, remontów budynków, dróg, mostów i górskich szlaków turystycznych.
 3. Sporządzanie planów techniczno-finansowych w zakresie remontów i inwestycji.
 4. Organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wnioskowanie o wykonanie napraw w obiektach Parku na podstawie przeprowadzonych kontroli.
 5. Przygotowywanie dokumentacji zamówień na prace remontowo-budowlane i usługi, zarówno poniżej  jak i powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €.
 6. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane.
 7. Nadzór nad pracami wykonywanymi systemem gospodarczym.
 8. Przygotowywanie i realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi.
 9. Organizowanie i nadzorowanie remontów prowadzonych systemem zleconym
  w tym:
 1. przygotowanie dokumentacji technicznej;
 2. nadzorowanie robót;
 3. odbiory częściowe;
 4. odbiory końcowe;
 5. przeglądy pogwarancyjne;
 6. rozliczenia kosztorysowe;
 7. uczestnictwo w komisyjnym przekazaniu obiektów do remontu oraz
  odbiory po remoncie wraz z rozliczeniem budowy (inwestycji);
 8. kontrola wykonywania robót zgodnie z dokumentacją i przepisami
  budowlanymi;
 9. w zakresie prac dokumentacyjnych:
 • przygotowywanie i prowadzenie całości spraw dotyczących dokumentacji technicznej remontów i inwestycji,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie Tatrzańskiego Parku Narodowego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • przechowywanie dokumentacji remontów, robót inwestycyjnych
  i budowlanych.

10. Prowadzenie rejestrów oraz sprawozdawczości, wynikających z przepisów prawa.

11. Realizacja zadań związanych z pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

D. Wymagania niezbędne

 1. Umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office i poczty elektronicznej.
 2. Umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność
  i rzetelność.
 3. Znajomość zagadnień związanych z ustawą o Ochronie przyrody, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa zamówień publicznych.
 4. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Prawo jazdy kategorii „B”.
 7. Podstawowa znajomość topografii Tatr.

 

E. Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie: wyższe techniczne budowlane i uprawnienia budowlane
Liczba lat pracy: 2 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej lub zbliżonej z zakresem wskazanym w pkt C.

F. Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie w zakresie nadzorowania lub wykonywania prac budowlanych.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

 

G. Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze i terenie.

a) praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego
   wymiaru czasu pracy;
b) zatrudnienie na czas określony (próbny) 3 miesiące, później przedłużenie umowy do dwóch lat z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

H. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny, życiorys (CV). Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
 2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopię dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500  Zakopane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, które prowadzone jest z poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 15 września 2017 r., Kuźnice 1, 34-500 Zakopane osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO DS. REMONTOWO-BUDOWLANYCH”.


I. Inne informacje:

 1. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.
 3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 260,  e-mail: afronek@tpn.pl
Więcej szczegółów dotyczących naboru znajdziecie w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,299557,2017.html


Drukuj