31 października 2018

Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego

Tatrzański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym.

Miejsce wykonywania pracy:
Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kuźnice 1 34-500 Zakopane
Zakres zadań:
• weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczych w systemie finansowo–księgowym,
• dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w urządzeniach księgowych sprawdzonych i zweryfikowanych z kierownikami działów TPN,
• rozliczanie międzyokresowe kosztów i przychodów TPN,
• obsługa bankowości elektronicznej,
• regulowanie wierzytelności,
• prowadzenie rachunku kosztów i przychodów TPN,
• prowadzenie ewidencji VAT, JPK,
• przygotowywanie deklaracji VAT i rozliczanie jej z US,
• prowadzenie majątku trwałego,
• analiza i uzgadnianie kont księgi głównej z księgami pomocniczymi,
• przygotowywanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami stawianymi przed TPN,
• obsługa kontroli w zakresie powierzonych obowiązków,
• udział w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych,
• podejmowanie działań mających na celu optymalizację procesów księgowych,
• zastępstwo głównej księgowej podczas jej nieobecności,
• wykonywanie innych prac z zakresu prac zespołu finansowo-księgowego zleconych przez głównego księgowego.


 
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe  (kierunkowe – rachunkowość, finanse, prawo podatkowe będą dodatkowym atutem),
• 5-6 lat doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
• bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o VAT, CIT, PDOOF,
• praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
• znajomość programów MS OFFICE (Word,Excel),
• doświadczenie pracy w systemach finansowo-księgowych,
• staranność i dokładność w pracy,
• umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność i precyzja w działaniu,
• dobra współpraca w zespole.
 
 Oferujemy:
• umowę o pracę, 1 etat,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• niezbędne narzędzia pracy.
 
 Wymagane dokumenty
• List motywacyjny, życiorys (CV).
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu na żądanie).
• Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (oryginały do wglądu na żądanie).
• Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
• Prosimy o dostarczenie następujących oświadczeń w związku z przepisami o danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie (CV) przez Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 1 dla celów naboru na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałam poinformowana (y), że wyrażenie zgody jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym momencie, poprawiania i wglądu w swoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do celów rekrutacji na inne wolne stanowiska w Tatrzańskim Parku Narodowym z siedzibą w 34-500 Zakopane przez okres 1 roku.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500  Zakopane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, które prowadzone jest z poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Aplikacje bez powyższych klauzuli nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 23 listopada 2018 roku w siedzibie TPN Kuźnice 1, 34-500 Zakopane osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).


Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”.
 H.   Inne informacje:
1. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
4. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 23 233,  e-mail: wobrochta@tpn.pl

Dyrektor
Tatrzańskiego Parku Narodowego


Drukuj