16 sierpnia 2017

Cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników TPN-u i TANAP-u

Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz realizują wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków będą uczestniczyć we wspólnych szkoleniach, których tematyka jest ściśle związana z wykonywaną pracą.

Szkolenia /Školenia:

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie
  3. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  4. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

Najbliższe wydarzenie: Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Najbližšia udalosť: Vysokohorské a lavínové školenia

PL - Szkolenia wysokogórskie obejmują zagadnienia bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim zarówno zimą jak i latem. Realizowane na nartach (zimą) jak i pieszo (w okresie bezśnieżnym). Szkolenie wyłącznie praktyczne obejmujące kwestie poruszania się w terenie skalnym wysokogórskim bez, jak i z wykorzystaniem sprzętu taternickiego (lina, uprząż i in.). Przeprowadzane w niewielkich grupach pod opieką instruktorów i przewodników wysokogórskich. Planowane jest 40 szkoleń, 20 po stronie polskiej i 20 po stronie słowackiej, w tym każda ze stron przeprowadzi po 5 szkoleń w warunkach zimowych. W szkoleniu może brać udział 3-4 pracowników.

Szkolenia obejmujące zagadnienia bezpiecznego poruszania się w warunkach zagrożenia lawinowego realizowane będą na nartach lub pieszo w zależności od warunków oraz od miejsca realizacji szkolenia. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej, a następnie praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzona będzie w formie dwóch szkoleń, łącznie dla 120 osób, a część praktyczna będzie się składać z 12 szkoleń dla grup do 10 osób.

Szkolenia wysokogórskie letnie odbędą się we wrześniu i październiku na terenie Tatr polskich i słowackich.  Pozostałe szkolenia (wysokogórskie zimowe oraz lawinowe) odbędą się w okresie zimowym (styczeń-luty).


SK - Vysokohorské školenia zahrňujú otázky bezpečného pohybovania sa vo vysokohorskom teréne zároveň v zime, ako aj v lete. Budú realizované na lyžiach (zima), ale aj pešo (v období bez snehu). Tieto školenia budú výlučne praktické a budú sa týkať pohybu vo vysokohorskom, skalnatom teréne s využitím horolezeckej výbavy (lano, sedací úväz, atp.) ako aj bez nej. Školené skupiny budú malé a školiteľmi budú vysokohorskí inštruktori a horskí vodcovia. V pláne je 40 školení, z toho 20 na poľskej a 20 na slovenskej strane, pričom každá zo strán organizuje po 5 školení v zimných podmienkach. Jedného školenia sa môžu zúčastniť 3-4 zamestnanci.

Školenia zahrňujúce otázky bezpečného pohybu v podmienkach lavínového ohrozenia budú realizované na lyžiach alebo pešo, podľa podmienok a miesta školenia. Školenie bude pozostávať z teoretickej a následne praktickej častí. Teoretická časť bude uskutočnená v podobe dvoch školení, celkovo pre 120 ľudí. Praktická časť bude pozostávať z 12 školení pre 10-osobové skupiny.

Letné vysokohorské školenia sa budú konať v septembri a októbri v priestore poľských i slovenských Tatier. Ostatné školenia (zimné vysokohorské a lavínové) sa budú konať v zimnom období (január – február).Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Drukuj