16 sierpnia 2017

Cykl szkoleń edukacyjnych dla pracowników TPN-u i TANAP-u

Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz realizują wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków będą uczestniczyć we wspólnych szkoleniach, których tematyka jest ściśle związana z wykonywaną pracą.

Szkolenia /Školenia:

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie
  3. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  4. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy, SK - Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou partnera zo zahraničia

PL - Każdy z Parków przedstawi partnerowi swoją ofertę edukacyjną. Odbędzie się to w formie wycieczek podczas których zaprezentowana będzie oferta edukacyjna muzeów oraz ścieżki edukacyjne. Zorganizowane zostaną cztery wycieczki ( po dwie w każdym parku), udział w każdej weźmie 30 osób. Pierwsza wycieczka planowana jest 30 października 2017. Zadanie realizuje cel szczegółowy mikroprojektu: Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi. Szkolenie umożliwi wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi i organizacji ruchu turystycznego, które zostaną udostępnione na stronach internetowych obu Instytucji. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami gospodarującymi na tym samym terenie pomoże w lepszym i sprawniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym.

SK - Každá zo strán predstaví partnerovi svoju vzdelávaciu ponuku. Uskutoční sa to v podobe exkurzií v rámci ktorých budú prezentované vzdelavácie ponuky múzeí a náučné chodníky. Pripravia sa 4 exkurzie (po dve na každej strane hranice) a každej z nich sa zúčastní 30 ľudí. Prvá exkurzia je naplánovaná na 30. októbra 2017. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: výmena informácií a skúseností medzi partnermi. Školenie umožní vypracovanie správnych postupov v oblastí obsluhy a organizácie cestovného ruchu, ktoré budú sprístupnené na internetových stránkach obidvoch inštitúcií. Výmena informácií a skúseností medzi partnermi hospodariacimi na tom  istom území prispeje k lepšiemu a účinnejšiemu spravovaniu cestovného ruchu.

Cele mikroprojektu / Ciele mikroprojektu

PL - Celem mikroprojektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników parków narodowych w Tatrach po obu stronach granicy. Cykl szkoleń zdecydowanie poprawi umiejętności oraz zwiększy poziom wiedzy parkowców na temat ich sąsiadów, co poprawi jakość współpracy obu instytucji oraz wpłynie pozytywnie na obsługę turystów w obu krajach.

SK - Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov národných parkov v Tatrách na obidvoch stranách hranice. Cyklus školení výrazne zlepší zručnosti a zvýši úroveň vedomostí  pracovníkov parkov na tému ich susedov, čo zvýši kvalitu spolupráce obidvoch inštitúcií a bude mať pozitívny vplyv na obsluhu turistov v obidvoch krajinách.

 

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku we współpracy ze ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ. Strona internetowa partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/ / Projekt bude realizovaný od 1. júna 2017 r. do 31. mája 2018 r. vo spolupráci so ŠTÁTNYMI LESMI TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU. Internetová stránka partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/

Wartość całkowita mikroprojektu wynosi 27 711,90 EURO / Celková hodnota projektu je 27 711,90 EUR

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

 

 

Drukuj